Suk Jiří

Hlavní stránka » Suk Jiří »

Tituly: PhDr., Ph. D.

Adresa pracoviště:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 9, Praha 1, 118 40

Kontakt:

telefon: 257 286 368
E-mail: suk@usd.cas.cz

Odborné curriculum:

 • dvouoborové magisterské studium na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy: archivnictví a historie (1986–1992)
 • od roku 1992 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (v letech 1992–1996 jako odborný pracovník ve funkci vedoucího dokumentačního oddělení; od roku 1996 jako vědecký pracovník v oddělení pro československé dějiny 1948–1989 ; od roku 2004 v oddělení dějin po roce 1989)
 • 2002–2006 externí doktorand Ústavu politologie FF UK (Praha). Postgraduální studium zakončeno doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (Od listopadu 1989 do června 1990).

Ocenění

 • V roce 1996 Cena Josefa Hlávky
 • V roce 2004 cena Magnesia Litera v kategoriích populárně naučná kniha a nejlepší kniha roku 2003 (Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. Od listopadu 1989 do června 1990)

Badatelské zaměření:

 • československé dějiny 1968–1989
 • dějiny československé a české transformace po roce 1989

Výzkumné projekty:

 • Grantová agentura České republiky (1994–1996): Dokumentace k soudobým dějinám. Chronologie dějin Československa v letech 1989–1992
 • Projekt Heinrich Böll Stiftung (1994–1995): Rozhovory s aktéry politické změny v Československu 1989–1992 (společně s Václavem Kofroněm, Martinem Nodlem a Pavlem Zemanem)
 • The Grant of Ford  Foundation (1995–1996): Changes and Problems of Political System in Czechoslovakia from late 1989 to early 1990 (společně s Martinem Nodlem a Pavlem Zemanem)
 • The Grant of Research Support Scheme (1998–2000): Civil Forum (November 1989 to June 1990): Changes in its Internal Structure and Strategy
 • Podíl na organizaci mezinárodní konference The Democratic Revolution in Czechoslovakia: Its Precondition, Course, and Immediate Repercussions, 1987–1989 (14.–16. října 1999, Praha), pořádané Československým dokumentačním centrem (Praha), Ústavem pro soudobé dějiny (Praha) a The National Security Archive (Washington, D.C.)
 • Grantová agentura Akademie věd České republiky (2002–2004): Dokumentační, informační a badatelské centrum k rokům 1968 a 1989 /v rámci ÚSD AV ČR/ (společně s Jiřím Hoppem)
 • Grantová agentura České republiky (2007–2009): Politická transformace v Československu a České republice 1989–1997. Historická analýza (společně s Adélou Gjuričovou, Michalem Kopečkem a Tomášem Zahradníčkem)

Jiná odborná a publicistická činnost:

 • člen vědecké rady Národního muzea
 • člen redakční rady Soudobých dějin
 • člen redakční rady Dějin a současnosti

Monografie:

 • Vznik a počátky Gollovy školy. Vědecký růst žáků a jejich vztah k pomocným vědám historickým (1882–1900). Diplomová práce. Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK, Praha 1992, 204 s.
 • Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990). Prostor, Praha 2003 a 2009, 508 s.
 • Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975 – 1989. Paseka, Praha – Litomyšl 2013., 448 s.
 • HOPPE, Jiří – SUK, Jiří: Dvojí identita Klubu angažovaných nestraníků. Před invazí 1968 a po pádu komunismu 1989, Euroslavica, Praha 2008, 166 s. Suk, Jiří: „Pokus o dokončení historické mise. Klub angažovaných nestraníků po pádu komunismu 1990-1992“ (s. 83-165).
 • GJURIČOVÁ, Adéla – KOPEČEK, Michal – ROUBAL, Petr – SUK, Jiří – ZAHRADNÍČEK, Tomáš: Rozděleni minulostí. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989. Knihovna Václava Havla, Praha 2011, 416 s. Suk, Jiří: „Politické hry s „nedokončenou revolucí“. Účtování s komunismem v čase Občanského fóra a po jeho rozpadu“ (s. 17–60) a „Prezident Václav Havel a břemeno (komunistické) minulosti. Lustrace jako politický morální problém, 1989–1992“ (s. 135–181).
 • SMETANA, Vít – HÁJKOVÁ, Dagmar – KUČERA, Jaroslav – SUK, Jiří – ŠRÁMEK, Pavel – TŮMA, Oldřich: Historie na rozcestí. Jak mohly dopadnout osudové chvíle Československa. Barrister & Principal, Brno 2013, 296 s. Suk, Jiří: „Zlom mezi totalitou a demokracií. Československý rok 1989 v alternativách“ (s. 179–234 a 263–269).

Edice, chronologie, dokumentace:

 • Spolu s Františkem Koudelkou. Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období Pražského jara 1968 (leden – srpen 1968). Prameny k dějinám Československé krize 1967–1970, Brno 1996, 352 s.
 • Občanské fórum. Listopad – prosinec 1989. 1. díl: Události. Praha – Brno 1997, 240 s.
 • Občanské fórum. Listopad – prosinec 1989: 2. díl: Dokumenty. Praha – Brno 1998, 330 s.
 • Spolu s Jaroslavem Cuhrou a Františkem Koudelkou. Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1990. Praha 1999, 144 s.
 • Spolu s Milenou Janišovou a Vilémem Prečanem. Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů. Československé dokumentační středisko – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1999, 112 s.
 • „K prosazení kandidatury Václava Havla na úřad prezidenta v prosinci 1989. Dokumenty a svědectví“. In Soudobé dějiny VI/2–3 (1999), s. 346–369.
 • Demokratická revoluce 1989. Tady a teď. Dokumentární internetové stránky Ústavu pro soudobé dějiny AVČR v. v. i. (www.89.usd.cas.cz). Námět, koncepce a obsah stránek v technické spolupráci s Andreasem Dumalasem a za přispění Petra Pirunčíka, Adély Gjuričové a Miroslava Vaňka.
 • Společně s Markem Janáčem. Listopad 1989. 14 hodin komentovaných originálních nahrávek. Mp3. Český rozhlas, Radioservis, Praha 2009. Historický komentář k rozhlasovým, televizním a jiným nahrávkám z listopadu a prosince 1989; texty v bookletu.
 • Společně s Janem Sochou. Poznámkový aparát ke knize HAVEL, Václav: Hovory v Lánech 1 (1990). Knihovna Václava Havla, o.p.s., Praha 2013, 368 s.

Knižní a časopisecké studie:

 • „Studie o počátcích Gollovy školy“. In Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3. Studia Historica XXXIX (1993), s. 147–169.
 • „Informace o archivu Přemysla Pittra“ (s. 88-94). In Přemysl Pitter – život a dílo. Sborník referátů. Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Praha 1994.
 • „Vznik Občanského fóra a proměny jeho struktury (19. listopad – 10. prosinec 1989)“. In Soudobé dějiny II/1 (1995), s. 17–42.
 • „Občanské fórum a problém uchopení moci (listopad 1989 – leden 1990)“ In Babylon. Roč. 7, č. 1 (1997), s. 6-7.
 • „Dubčekův návrat do vysoké politiky“. In Listy XXXII/1 (2002), s. 24–28.
 • „Dubčekův návrat do vysoké politiky / Dubčeks Rückkehr in die hohe Politik“. In Transforming 68/89. Umwege an Ende der Geschichte / Spletité cesty na konci historie. Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam 2008, s. 584-605.
 • „Komunistická strana Československa – koaliční partner, nebo zločinná organizace? Antikomunismus před „sametovou revolucí“, v ní a krátce po ní“. In Věstník grantu KSČ a radikální socialismus v Československu 1918–1989, 5-6/2003 (červen), s. 15–25
 • „Vidím vám všem až do žaludku.“ Sesazování Gustáva Husáka v roce 1987. In Dějiny a současnost, roč. XXVI, 4/2004, s. 22–27.
 • Foucaultův příchod do Čech. „Archeologická“ a „genealogická“ metoda z perspektivy historika. In Soudobé dějiny XI/4 (2004), s. 51–65.
 • „Václav Havel. Intelektuál a politik“. In Masarykův lid, roč. XI, 3/2005, s. 1–8.
 • „Rok ´89 jako konec dějin, brána do kyberprostoru a jedno nevypořádané dědictví“ (s. 13–41). In HANZEL, Vladimír: Zrychlený tep dějin. Reálné drama o deseti jednáních. Autentické záznamy jednání Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu s představiteli státní moci v listopadu a prosinci 1989. II. vydání, Galén, Praha 2006.
 • „Intelektuál na hraně. Politika v díle Václava Havla do roku 1969“. In Dějiny a současnost, roč. XXVIII, 9/2006, s. 40–43
 • „Listopad ‘89 a věc revoluce. Jaká revoluce se v Československu na přelomu let 1989/1990 odehrála“ (s. 343-351). In Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003. Publikováno také in Společenské předměty. Čtvrtletník pro pedagogy základních a středních škol. Roč. IV (září 2004), s. 3–6.
 • „Od nemožnosti politiky k politice jako umění možného: Paradoxní život občana Václava Havla v letech 1969–1992“ (s. 16–51). GJURIČOVÁ, Adéla – KOPEČEK, Michal (eds.): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Paseka, Praha – Litomyšl 2008, 323 s.
 • „Návrat Československa k demokracii 1989-1992“ (s. 453-477). In PÁNEK, Jaroslav – TŮMA, Oldřich a kolektiv: Dějiny českých zemí. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 2008, 488 s.
 • „Czechoslovakia´s Return to Democracy (1989–1992)“. In PÁNEK, Jaroslav – TŮMA, Oldřich et alii: A History of the Czech Lands. (Translation Justin Quinn, Petra Key, Lea Bennis), Charles Univerzity in Prague, Karolinum Press 2009, pp. 587–616.
 • „Die Macht der Stille. Jan Palachs Opfertod und die tschechische Gesellschaft 1969 und 1989“. In Horch und Guck. Zeitschrift zur kritischen Aufarbeitung der SED-Diktatur. Heft 62, 4/2008, 1. Dezember 2008, s. 20-24.
 • „Mocné ticho za Janem Palachem“. In A2. Kulturní čtrnáctideník, 2009/2, 21. 1. 2009, s. 18 a 23.
 • Zlom mezi „totalitou“ a „demokracií“. Československý rok 1989 v alternativách In Soudobé dějiny 4/2009, roč. XVI, str. 557–601. [viz upravené knižní vydání v rubrice Monografie]
 • Rozłam pomiędzy „totalitaryzmem“ a „demokracją“. Czechosłowacki rok 1989 – alternatywy. In Pamieć i sprawedliwoścć. Pismo Instytutu pamieci narodowej, 2 (18) / 2011, Warszawa, str. 13–52.
 • Politické hry s „nedokončenou revolucí“. Účtování s komunismem v čase Občanského fóra a po jeho rozpadu (1989–1992). In Soudobé dějiny 2–3/2009, roč. XVI, s. 276–312. [viz upravené knižní vydání v rubrice Monografie]
 • „Československá veřejnost jako iniciátor, aktér a komentátor politických změn na konci roku 1989“. Konference Listopad 1989 v Československu, kterou uspořádalo Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě dne 10. 10. 2009. Text referátu vyšel v konferenčním sborníku.
 • „Čas osvobozených minulostí. Česká a slovenská veřejnost jako historické médium v listopadu a prosinci 1989“ (str. 378–395). In KOCIAN, Jiří – OTÁHAL, Milan – VANĚK, Miroslav (eds.): Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Institut mezinárodních studií FSV UK, Praha 2010, 424 s.
 • Od posvátné jednoty k rozštěpené společnosti. Povaha a problémy přechodného období od listopadu 1989 do června 1990 (s. 182–191). In KRÁKORA, Pavel a kol.: Svobodné volby v Československu 1990. Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Epocha, Olomouc 2010, 330 s.
 • „Komunistická minulost jako politický problém. Nástin vývoje 1989–2009“. In Sborník referátů z konference „Společnost. Dějiny. Politika: 1989–2009“, která se konala 16 .– 18. září v Liblicích. Heinrich Böll Stiftung, Praha. In http://www.boell.cz/navigation/19-856.html. Vyšlo též pod názvem „Zjevení komunistické minulosti jako morálního a politického problému“ in Přítomnost. Politický a kulturní čtvrtletník (jaro 2010), s. 26–36.
 • „Češi a břemeno jejich komunistické minulosti / Die Tschechen und die Last ihrer kommunistischen Vergangenheit“. Goethe Institut, Praha 2010. In http://www.goethe.de/ges/pok/prj/usv/svg/cz/deindex.htm
 • „Odhalit a ukázat. Jak se zabavoval komunistický majetek a pátralo po konfidentech“. In Dějiny a současnost 11/2011, roč. XXXIII, s. 33–36.
 • „Podrobná zpráva o paralelní polis. Nad korespondencí Václava Havla a Františka Janoucha“ (s. 9–29). Úvodní esej v knize HAVEL, Václav – JANOUCH, František: Korespondence 1978–2001. Akropolis, Praha 2007, 596 s.
 • „Společně pro Chartu 77, nezávislou kulturu a svobodné Československo. Nad korespondencí Václava Havla a Viléma Prečana“ (s. 777–806). Závěrečná esej v knize HAVEL, Václav – PREČAN, Vilém: Korespondence 1983–1989. Československé dokumentační středisko o.p.s., Praha 2011, 817 s.
 • „Od Charty 77 k Občanskému fóru. Pokus o proměnu morální opozice v politickou pozici“ (s. 172–178). In BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2013, 424 s.

Texty k fotografickým publikacím:

 • Invaze 68. Anonymní český fotograf Josef Koudelka. Torst, Praha 2008, 296 s. Spolu s Jaroslavem Cuhrou a Jiřím Hoppem úvodní esej „Ruská invaze do Československa v roce 1968“, výběr svědectví a dokumentů a chronologický přehled událostí.
 • Invasion 68: Prague. Thames and Hudson, London 2008.
 • Invasion 68: Prague. Aperture Foundation, New York 2008.
 • Invasion 68: Prag. Schirmer & Mosel, München 2008.
 • Invasion 68: Prague. Tana Éditions, Paris 2008.
 • Invasie 68: Praga. Mets & Schilt, Amsterdam 2008.
 • Invasione 68: Praga. Contrasto, Roma 2008.
 • Vtorženie 68. Praga. Torst, Praha 2009.
 • Invaze 68 byla dále přeložena do řečtiny (nakladatelství Apeiron Photos, Atény 2008) a do japonštiny (nakladatelství Heibonsha Limited, Tokyo 2011).
 • „Týden žhavé paměti. Československo 21. – 27. srpna 1968“. Historický esej v knižním katalogu z výstavy českých fotografů ve Wroclawi v srpnu 2008. In Occupation ´68. Ośrodek Kultury i Sztuki / The Culture and Art Centre, Wroclaw 2008. Česky, anglicky, polsky.
 • Bloudění mezi srpnem 1968 a listopadem 1989. Úvodní text k fotografické výstavě určené pro česká centra a česká velvyslanectví v jubilejních letech 2008 a 2009. Přeloženo do více jazyků.
 • „Zbývá už jen ticho / The Rest is Silence“ (s. 135-149). Historická esej v knižním katalogu z výstavy českých fotografů v Praze v lednu a únoru 2009. In Jan Palach. 16. – 25. 1. 1969.
 • „Živá paměť proti dějinám psaným vítězi. Studentské stávky 1968/1989 / Living Memory versus History written by the Victors. The Student Strikes of 1968/1989“ (s. 154–161). Historická esej in HNĚVKOVSKÝ, Přemysl: Okupační stávky 68/89 / The Sit-ins of 68/89. Česky, anglicky. Praha 2009.
 • „Veřejnost – Prostor – Svoboda / Public – Space – Freedom“ (s. 105–128). Historická esej in BLAŽEK, Filip: Plakáty sametové revoluce / Posters of Velvet Revolution. Česky, anglicky, XYZ, Praha 2009.

Recenze a polemiky:

 • Recenze na teoretickou stať. BARKER, C. – MOOERS, C. (eds.): Revolutionstheorien und die Umbrüche 1989 in Osteuropa. Revolutionstheorien und die Umbrüche 1989 in Osteuropa. In 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Roč. 12, 1997, s. 71-97. In Soudobé dějiny V/1 (1998), s. 127-128.
 • Recenze na beletrizované vzpomínky SCHUSTER, Rudolf: Ultimátum. – Praha, Agentura Forpex-Svoboda, 1997. 471 s. In Soudobé dějiny V/1 (1998), s. 125-126
 • „Život Václava Havla v pětapadesáti vinětách zhotovených anglickým politologem Johnem Keanem“. In Soudobé dějiny VII/4 (2000), s. 619–640. Recenze na biografii KEANE, John: Václav Havel. Politická tragédie v šesti dějstvích. Přeložil Jiří Vaněk. Volvox Globator, Praha 1999, 432 s.
 • „Alexander Dubček: velký státník nebo politický symbol?“ In Soudobé dějiny IX/1 (2002), s. 92–103. Recenze na knihu BENČÍK, Antonín: Utajovaná pravda o Alexandru Dubčekovi: Drama muže, který předběhl svou dobu. Ostrov, Praha 2001, 224 s.
 • Recenze na knihu IGGERS, Georg: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. – Praha, 2002. 178 s.]. In Soudobé dějiny IX/ 3-4 (2002), s. 648-650.
 • „Americká ambasáda informuje“. In Mladá fronta Dnes / Kavárna, 15. ledna 2005, s. E-III. Recenze na knihu PREČAN, Vilém (ed.): Praha – Washington – Praha. Depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989. Knihovna Václava Havla, Praha 2004, 370 + 366 s.
 • „Na straně režimu“. In A2. Kulturní týdeník, roč. I, 36/2006 (září 2006), s. 21. Recenze na knihu Pavla Žáčka: V čele ŠtB. Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície. Ústav pamäti národa, Bratislava 2006, 260 s.
 • „Teď už zbývá napsat její dějiny“. In Respekt 7. září 2007. Recenze na edici dokumentů CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém (eds.): Charta 77. Dokumenty 1977 – 1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2007, 1698 s.
 • „Povedený start nového časopisu. Revue Paměť a dějiny“. Recenze na odborný časopis Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů, 2007/01, 2008/01, vydává Odbor archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR. In Dějiny a současnost 5/2008, ročník XXX, s. 8
 • „Šest mýtů československého roku 68 očima současného českého historika“. Hospodářské noviny. Mimořádná příloha, 3. 7. 2008, str. II-III.
 • Společně s Muriel Blaive, Jaroslavem Cuhrou, Milanem Drápalou, Jiřím Hoppem, Michalem Kopečkem, Miroslavem Vaňkem a Tomášem Zahradníčkem. „Nepotřebujeme uzakoňování dějin“. Nesouhlas historiků s přijetím tzv. Lex Beneš Parlamentem ČR. In Mladá fronta Dnes, 21. července 2003, s. A/7. Také viz http://www.svet.czsk.net/clanky/ publicistika/dejiny.html (14. září 2008).
 • „Výzva k bloudění ruinami. Monument transformace v Městské knihovně“. In Art and Antiques, září 2009, s. 72–73. Recenze na výstavu Monument transformace, které se konala v Městské knihovně v Praze od 28. května do 30. září 2009.
 • „Kniha, o které se hovoří“. Francoise Mayerová: Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita. Argo, Praha 2009, 274 s. In Dějiny a současnost 2/2010, roč. XXXII, s. 44.
 • „Je v Pražském jaru 1968 alternativa k dnešnímu kapitalismu? Politická úvaha nad historickou interpretací“. In Soudobé dějiny 3/2010, roč. XVII., s. 461–467.
 • Recenze na knihu KRAPFL, James: Revolúcia s ľudskou tvárou. Politika, kultúra a spoločenstvo v Československu po 17. novembri 1989. Kalligram, Bratislava 2009, 304 s. In Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, 2/2010, s. 166–171.
 • Recenzní Knihovnička DaS. In Dějiny a současnost 5/2010, roč. XXXII (s. 8); 9/2010 roč. XXXII (s. 8); 4/2011, roč. XXXIII (s. 8); 12/2011, roč. XXXIII (s. 8); 6/2012, roč. XXXIV (s. 8); 10/2012, roč. XXXIV (s. 8).
 • „Návrat k velkým dějinám. Mezi evolucí, revolucí a konspirací“. Knihovnička DaS. In Dějiny a současnost 6/2013, roč. XXXV, s. 30–31.

Slovníková hesla, orální historie, editorská činnost:

 • KOCIAN, Jiří (ed.): Slovníková příručka k československým dějinám 1948 – 1989. In http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf
 • „Demokratická revoluce v Československu 1989“ (6 s.)
 • Spolu s Miroslavem Vaňkem. „17. listopad 1989“ (3 s.)
 • „Občanské fórum“ (4 s.)
 • BALADRÁN, Zbyněk – HAVRÁNEK, Vít (eds.): Atlas transformace. Tranzit, Praha 2009, 829 s. (V angličtině Atlas of Transformation, Helbich, Prague 2010, 724 s.)
 • „Dekomunizace“ (s. 108–112)
 • „Václav Havel“ (s. 177–181)
 • „Sametová revoluce“ (s. 611–615)
 • „Staré struktury“ (s. 659–663).
 • ŠIMÍČEK, Petr – HOPPE, Jiří – SUK, Jiří – CUHRA, Jaroslav: Spolu proti sobě? Rok 1968 v Československu a Polsku. Text a výukové DVD k výstavě pro učitele, Portál Moderní dějiny, 2011.
 • Společně s Václavem Kofroněm, Martinem Nodlem a Pavlem Zemanem. Rozhovory s aktéry politické změny v Československu 1989–1992. Heinrich Böll Stiftung, Praha 1994–1995. Uloženo v COH ÚSD AV ČR, v.v.i.
 • Sbírka 76 tematických video-rozhovorů s osobnostmi českého a slovenského opozičního, kulturního a politického života z přelomu 80. a 90. let. Časový a tematický záběr rozhovorů: československé dějiny v letech 1968–1990. Uloženo v COH ÚSD AV ČR, v.v.i.
 • GJURIČOVÁ, Adéla – ROUBAL, Petr – SUK, Jiří – ZAHRADNÍČEK, Tomáš: Sbírka rozhovorů s poslanci Federálního shromáždění 1989-1992. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2013. Uloženo v COH ÚSD AV ČR, v.v.i.
 • Společně s Irenou Sukovou. Proměny politického systému v Československu na přelomu let 1989/1990, Listy – Heinrich Böll Stiftung, Praha 1995, 128 s.
 • Spolu s Markétou Devátou a Oldřichem Tůmou. Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977–1989. – Charter 77: From Assertion of Human Rights to a Democratic Revolution, 1977–1989. Sborník z mezinárodní konference k 30. výročí Charty 77. Praha 21. – 23. března 2007. 415 s.
 • Spolu s Jaroslavem Cuhrou, Zdeňkem Doskočilem, Jiřím Hoppem a Markem Junkem. Koncepce a libreto výstavy „… a přijely tanky“, kterou ve dnech 21. srpna – 30. září 2008 uspořádalo Národní muzeum, Senát Parlamentu ČR a Vojenský historický ústav ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, Ústavem pro studium totalitních režimů a Hlavním městem Praha.
 • V rámci Studia Najbrt, spolu s Michalem Nanoru. Výběr a editace textů z oblasti české státnosti a kultury pro výzdobu místností v Bohemian National Hall v New Yorku (2009).
 • Odborný poradce a člen realizačního týmu dokumentární cyklu České televize k 20. výročí pádu komunismu „Albertov 16:00: přímý přenos z minulosti“. Vysíláno 17. listopadu 2009 na ČT 1.
 • Spolu s Milanem Drápalou. Koncepce, organizace a editorial k mimořádnému číslu k 20. výročí 17. listopadu 1989. In Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 2009, 50 s.
 • Koncepce a organizace tematického čísla „Ve jménu přímé akce. Podoby anarchismu a terorismu“. Dějiny a současnost 7/2010.

Dokumentární filmy a publicistika:

 • Autor námětu a scénáře k pětidílnému dokumentárnímu filmu Labyrintem revoluce, vytvořenému v koprodukci Illusion filmu s.r.o. a České televize
 • 1. díl Od okupace přes normalizaci k revoluci (ČT 2 a ČT 24, 6. listopadu 2006)
 • 2. díl Bezmocní u moci (ČT 2 a ČT 24, 7. listopadu 2006)
 • 3. díl Slovensko, jiná revoluce (ČT 2 a ČT 24, 13. listopadu 2006)
 • 4. díl O ekonomiku jde až v první řadě (ČT 2 a ČT 24, 14. listopadu 2006)
 • 5. díl A co s komunisty? (ČT 2 a ČT 24, 17. listopadu 2006)
 • Odborný poradce a spolutvůrce scénáře v dokumentárním filmu režiséra Pavla Kačírka Palachův týden (15. – 21. 1. 1989), ČT 2, 18. ledna 2009.
 • Námět, rozhovory s vybranými osobnostmi a scénář k dokumentárnímu filmu režiséra Petra Jančárka Za co jsme zvonili klíči, vysílaném 17. listopadu 2009 v ČT 1 v rámci tematického pásma Albertov 16.00.
 • „Poslední služba Vladimíra Krajiny vlasti“. In Lidové noviny 19. června 1993, s. VII.
 • „Každý týden malé volby“. In Lidové noviny, 2. července 1994, s. 5.
 • „Protesty prohloubily izolaci Husákova režimu“. In Lidové noviny, 15. ledna 1999 (Příloha „Palachův týden: 15. – 21. ledna 1989“), s. 22.
 • „Jak probíhal pád komunismu v Československu“. In Lidové noviny, 17. listopadu 1999 (Příloha „17. listopad: nová zjištění, rekonstrukce, vzpomínky“), s. II–XIV.
 • „Havlovi nejvíce pomohl Čalfa. Komunistický byrokrat, který pohnul dějinami“. Lidové noviny. Roč. 16, č. 267 (2003), s. 17-19.
 • „Petice, kterou dějiny předběhly. Před patnácti lety bylo v Československu zveřejněno a podepisováno Několik vět“. In Mladá fronta dnes / Kavárna, 26. června 2004, s. E-II – E-III.
 • „Vše to byl velký kompromis. Události v Československu před patnácti lety nebyly koordinovaným spiknutím elit.“ In Mladá fronta Dnes, 16. listopadu 2004, s. E/3.
 • „Jaro přichází. Před 40 lety začal pokus o socialismus s lidskou tváří“. In Respekt 1/2008 (6. ledna 2008), s. 64.
 • Spolu s Lukášem Valešem. „Jak to vidí historici… Gustáv Husák by rezignoval!“ In Blesk, 16. listopadu 2008, s. 16–19.
 • „Klíčová slova 20 svobodných let aneb Vzhůru do kapitalismu (1989–2009)“. In Hospodářské noviny, 13. – 15. listopadu 2009, s. 12.
 • Spolu s Jindřichem Šídlem a Pavolem Fričem. „Nejdůležitější události [desetiletí] očima novináře, sociologa a historika“. In Hospodářské noviny – iHned.cz, 31. prosince 2009.
 • „Dvacet let poté. Transformační slovníček“. In Euroskop.cz. Věcně o Evropě. Internetové stránky Úřadu vlády České republiky o Evropské unii. Zveřejněno 22. listopadu 1989 na www.euroskop.cz a také in Babylon. Studentský list pro seniory, 5–6 (14. prosince 2009), roč. XIX, str. 2–3.
 • Od dubna 2007 do března 2010 sloupky v týdeníku Respekt v rubrikách Boční světlo a Žádná věda: „Paměť a archiv“ (15/2007); „Chodit, číst, mluvit v 21. století“ (20/2007); „Zasloužili se o stát“ (25/2007); „Spirála dějin“ (31/2007); „Dějiny na cestě do kyberprostoru“ (35/2007); „Marxismus – dogma, nebo inspirace“ (40/2007); „Gotické perly“ (45/2007); „Současník budoucnosti“ (50/2007); „Proroci růstu“ (4/2008); „Promýšlet 90. léta“ (8/2008); „Tolik příběhů!“ (14/2008); „Křižovatka 68/89“ (24/2008); „Dějiny jako drama“ (29/2008); „Kompromisní cesta“ (36/2008); „Dějiny budoucnosti“ (46/2008); „Dějiny z fragmentů“ (51/2008); „Vrstvy času“ (7/2009); „POST, či NEO“ (13/2009); „Paradoxy věd“ (22/2009); „Šifrovka“ (27/2009); „Informovaný svět“ (33/2009); „Krize kritiky“ (40/2009); „Sametový kýč“ (46/2009); „Kdo je agent“ (52-53/2009); „Antivýročí“ (4/2010); „Digitální stopa“ (8/2010); „Hloubka paměti“ (12/2010).
 • „Zatopit Havlovi snůškou pomluv a lží.“ – „Největší Havlovo ponížení.“ – „Nemoc za mřížemi ho málem stála život“. Ukázky z knihy „Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975–1989“. In Lidové noviny, 8. dubna 2013 (s. 14), 9. dubna 2013 (s. 12), 11. dubna 2013 (s. 14).

Rozhovory:

 • „Začouzený vzduchem revoluce“. Rozhovor vedl Jiří Peňás. In Týden 19/2004 (3. května 2004), s. 46–50.
 • „Revoluce 1989: KSČ ji tak trochu vyhrála.“ Rozhovor vedl Ladislav Verecký. In Magazín Mladé fronty Dnes, č. 18 (6. května 2004), s. 34–39.
 • „Protřelí lidé se změnou režimu počítali. O „sametové revoluci“ s historikem Jiřím Sukem“. Rozhovor vedl Jan Paulas. Katolický týdeník 31, roč. XV. (27. 7 – 2. 8. 2004), s. 12.
 • „Revoluční kvas i historický kompromis Listopadu 1989“. Rozhovor vedl Jan Bohata. In Sondy. Týdeník pro sociální otázky, č. 42 (29. října 2004), s. 15.
 • „Co se právě čte: Labyrintem revoluce.“ Rozhovor vedl Jiří Roth. In Redhot 10/2004, s. 16.
 • „Schopnosť zbavit sa tyranie a nepodľahnúť násiliu“. Rozhovor vedl Radovan Čaplovič. In Listy. Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť 11, roč. 11 (listopad 2004), s. 6–7.
 • Rozhovor Roberta Břešťana s Jiřím Sukem pro české vysílání BBC. In BBC Czech.com, 12. listopadu 2004 – http://www.bbc.co.uk/czech/interview/story/2004/11/041115_suk.shtml.
 • „Komunisté se neodvážili nasadit armádu“. Rozhovor vedl jaz. In Mladá fronta Dnes, 12. listopadu 2004, s. C/3.
 • „17 nojabrja – povod vspomnit o sposobnosti čechoslovackogo naroda izbavitsja ot tyranii“. Rozhovor vedla Loreta Vašková. In Český rozhlas – Rádio Praha, 17. listopadu 2004.
 • „Dubczek bardzo chciał zostać prezydentem. Rozmowa z czeskim historykiem Jirzi Sukiem“. Rozmawiał Tomasz Grabiński. Gazeta.pl, 29. prosince 2004.
 • Společně s Miroslavem Vaňkem. Rozhovor vedl Robert Tamchyna. Český rozhlas – Rádio Leonardo, 17. listopadu. 2005.
 • „Bílé místo? Počátek 90. let“. Rozhovor S Petrem Zídkem pro zvláštní přílohu k výročí 17. listopadu 1989. In Lidové noviny, 15. listopadu 2005, s. VIII.
 • Rozhovor s Pavlem Kosatíkem pro televizní pořad Knižní svět o nové literatuře k 17. listopadu 1989. Prosinec 2005.
 • Společně s Alešem Ledererem. „Události 17. listopadu 1989“. Rozhovor vedl Ondřej Černý. Český rozhlas – Rádio Česko, 13. listopadu 2006.
 • Rozhovory v televizních a rozhlasových pořadech v listopadu a prosinci 2006 (ČT 1 a ČT 24, Radiožurnál, Rádio Region, Rádio Regina a další). Především Dobré ráno s Českou televizí (ČT 1), Před polednem – s režisérem Petrem Jančárkem (ČT 24), Před půlnocí – s ministrem zahraničí Alexandrem Vondrou (ČT 24).
 • „KSČ se měla postavit mimo zákon“. Rozhovor vedl Luděk Navara. In Mladá fronta Dnes, 16. listopadu 2007, s. A16.
 • Rozhovor pro zpravodajské pořady České televize Události a Události v kultuře o spolupráci na knize Josefa Koudelky „Invaze 68. Anonymní český fotograf Josef Koudelka“. Rozhovor vedl Jiří Svoboda, 25. dubna 2008.
 • Společně s Josefem Koudelkou ve zpravodajském pořadu České televize Události, komentáře. Rozhovor o knize Invaze 68 vedla Daniela Drtinová, 8. srpna 2008.
 • „L´occupation de la Tchecoslovaque vue par l´historien Jiří Suk“. Rencontres Littéraires – Václav Richter. Czech Radio 7, Radio Prague, 23. 8. 2008.
 • O „sametu“. Rozhovor pro Český rozhlas – Radio Wave o roce 1989 a pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě. Rozhovor vedl Pavel Sladký, 18. listopadu 2008 – in http://www.rozhlas.cz/radiowave/waveculture/_zprava/o-sametu–516340
 • „Die Landkarte des Erinnerns“. Das Gespräch mit Jiří Suk führte Renate Zöller. In Sympathie Magazin – Tschechien verstehen, Nr. 41, 2009, str. 14–15.
 • Rozhovor s Josefem Grešem o historii a jejím významu v dnešní době a její výuce na školách. Vysíláno v pořadu Doteky víry na Českém Rozhlase 1 – Radiožurnálu, 15. března 2009.
 • Spolu s viceguvernérem Státní banky Miroslavem Singrem. Vystoupení v talk show Michala Prokopa Krásný ztráty, vysíláno na ČT 2, 23. března 2009 – http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096002521-krasny-ztraty/209562250500004/
 • Rozhovor pro Český rozhlas – Radio Wave na téma „Pomlčková válka v roce 1990“, 5. srpna 2009.
 • Rozhovor s Jakubem Železným pro zpravodajský pořad ČT 24 „20 let svobody – Revoluce se šíří“, 20. listopadu 2009.
 • Rozhovor pro Rádio Impuls na téma komunistické moci a masových demonstrací v listopadu a prosinci 1989, 23. listopadu 2009.
 • Komentáře k událostem v listopadu a prosinci 1989 v rámci rozhlasového pásma Českého rozhlasu – Rádia Regina ve dnech 17. – 30. listopadu 2009. Rozhovor vedla Adriana Krobová.
 • „Dvacet let po listopadu“. Rozhovor vedla Renata Elhenická. In Xantypa, roč. XV. (listopad 2009), s. 31.
 • „Vojenský zásah byl nepravděpodobný“. Rozhovor vedla Kateřina Perknerová. In Deník.cz (23. listopadu 2009).
 • „Hon na agenty byl omyl. S historikem Jiřím Sukem o neonormalizaci, Žáčkově ústavu a původu kabaretního slova totáč“. Rozhovor vedl Jaroslav Spurný. In Respekt 5/2010 (1. – 7. února 2010), roč. XXI, s. 40–43.
 • „Polowanie na agentów było błędem. Czeska polityka i społeczeństwo agentomanią zrekompensovały sobie brak umiejętności rozliczenia się z komunizmem v inny sposób – mówi historik. In Gazeta Wyborcza, 29. lipca 2010, s. 16.
 • „Byl vizionář, svoji vizi ale neprosadil. S historikem Jiřím Sukem o zkoumání Václava Havla a nejosudovějším rozhodnutí, které bývalý prezident učinil“. Rozhovor vedl Erik Tabery. In Respekt 21/2013 (20. – 26. května 2013), roč. XXIV, s. 40–45.
 • Spolu s Kamilem Filou, Adamem Gebertem a Petrem Zídkem. „Vykoupení Hřebejka a Jarchovského“. Rozhovor o filmu Jana Hřebejka a Petra Jarchovského Kawasakiho růže. In Lidové noviny – Orientace / Salon, 9. ledna 2010, s. 28.
 • Spolu Martinem Šimečkou a Janem Burešem. „Nepolitická politika – Rozpad OF“, 24. července 2008, ČT 24. In Historie.cs.
 • „Slováci chceli v Novembri ´89 ako prví zrušiť vedúcu úlohu KSČ“. Rozhovor vedl Richard Kvasňovský. In Teraz.sk (18. novembra 2012).
 • Spolu s Adélou Gjuričovou a Janem Urbanem. „Disident a prezident Václav Havel“, 6. července 2013, ČT 24. In Historie.cs.
 • Spolu s Janem Rumlem, Viktorem Šlajchrtem a Petrem Zídkem. „Pithart je rozčarovaný k zoufalství. Historici, literární kritik a bývalý politik o knize Petra Pitharta Devětaosmdesátý“. In Lidové noviny – Orientace / Salon, 12. září 2009, s. 29.
 • Spolu s Petrem Pithartem, Vojtěchem Čelkem, Jiřím Hoppem, Antonínem Benčíkem a Martinem Šimečkou. „Dubček je křižovatkou velkých problémů“. In Lidové noviny – Orientace / Salon, 3. listopadu 2012, s. 26–27.
 • O knize „Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975–1989“. Rozhovor vedl Ondřej Konrád. Český rozhlas – Plus, 16. dubna 2013.
 • Další rozhovory pro český a slovenský denní tisk, rádia a televize v elektronických archivech příslušných médií. Bibliografický přehled nezahrnuje lektorské posudky na články, knihy a grantové projekty; ani referáty a přednášky.

20. 9. 2013


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality
XXII. mezinárodní kongres historických věd (ICHS) v čínském Jinanu

více...