Suk Jiří

Hlavní stránka » Suk Jiří »

Tituly: PhDr., Ph.D., DSc.

Adresa pracoviště:

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Vlašská 355/9, Praha 1, 118 00

Kontakt:

telefon: 257 286 368
E-mail: suk@usd.cas.cz

Vzdělání:

 • V letech 1986-1992 dvouoborové magisterské studium archivnictví a historie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Studium zakončeno státnicemi z obou oborů a obhajobou diplomní práce Počátky Gollovy školy. Vědecký růst žáků a jejich vztah k PVH (1882-1990).
 • V letech 2002–2006 externí doktorand Ústavu politologie FF UK v Praze. Postgraduální studium zakončeno doktorskou státnicí a obhajobou disertační práce Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (Od listopadu 1989 do června 1990).
 • V roce 2015 obhajoba práce Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975-1989 a udělení vědeckého titulu „doktor věd“ / „Research Professor“ (DSc.).

Praxe:

 • Od června 1991 do června 1992 v Pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského jako archivář.
 • Od června 1992 v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. V letech 1992–1996 jako odborný pracovník ve funkci vedoucího dokumentačního oddělení.
 • Od roku 1996 jako vědecký pracovník v oddělení pro československé dějiny v letech 1948–1989 a od roku 2004 v Oddělení demokratické transformace po roce 1989 (od roku 2013 Oddělení pozdního socialismu a postsocialismu).

Badatelské zaměření:

 • československé dějiny po únoru 1948 ve středoevropském kontextu a dějiny československé a české transformace po roce 1989.

Ocenění:

 • cena Josefa Hlávky pro mladé vědce za rok 1996; cena Magnesia Litera v kategoriích populárně naučná kniha a nejlepší kniha roku 2004 (Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize. Od listopadu 1989 do června 1990).

Výzkumné projekty:

 • Projekt Heinrich Böll Stiftung (1993-1994): Tematické rozhovory s aktéry politické změny v Československu 1989–1992 završené diskusním seminářem 10. a 11. prosince 1994 v Praze. Sborník Proměny politického systému v Československu na přelomu let 1989/1990. Editovali Irena Suková a Jiří Suk. Listy – Heinrich Böll Stiftung, Praha 1995, 128 s.
 • Grantová agentura České republiky (1994-1996): Dokumentace k soudobým dějinám. Chronologie dějin Československa v letech 1989-1992.
 • The Grant of Ford Foundation (1995-1996): Changes and Problems of Political System in Czechoslovakia from late 1989 to early 1990.
 • The Grant of Research Support Scheme (1998-2000): Civic Forum (November 1989 to June 1990): Changes in its Internal Structure and Strategy.
 • Grantová agentura Akademie věd České republiky (2002–2004): Dokumentační, informační a badatelské centrum k rokům 1968 a 1989 (v rámci ÚSD AV ČR)
 • Grantová agentura České republiky (2007-2009): Politická transformace v Československu a České republice 1989–1997. Historická analýza.
 • Grantová agentura České republiky (2011-2013): Federální shromáždění 1989-1992: Emancipace zákonodárné moci (spolupracovník).
 • Grantová agentura České republiky (2013-2016): „O nový československý model socialismu“. Interdisciplinární vědecké týmy při Československé akademii věd v 60. letech (spolupracovník).
 • Grantová agentura České republiky (2015-2017): Československý disent jako duchovní, kulturní a politický fenomén v čase normalizace, revoluce a transformace (1969-2000).

Organizační a odborná činnost v grémiích, radách a na vybraných projektech:

 • Člen rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (2007-2011)
 • Člen vědecké rady Národního muzea (od 2013)
 • Člen poradního týmu ministra kultury ČR pro zřízení Muzea Jana Palacha ve Všetatech (od září 2014).
 • Člen Network of Experts v evropském projektu „COURAGE: Cultural Opposition – Understanding Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries“ (2016-2019).
 • Člen redakční rady časopisu Soudobé dějiny
 • Člen redakční rady revue Dějiny a současnost
 • Podíl na organizaci mezinárodní vědecké konference The Democratic Revolution in Czechoslovakia: Its Precondition, Course, and Immediate Repercussions, 1987-1989 v Praze ve dnech 14.-16. října 1999, pořádané Československým dokumentačním centrem (Praha), Ústavem pro soudobé dějiny (Praha) a The National Security Archive (Washington, D.C.).
 • Organizace mezinárodní vědecké konference k 30. výročí Charty 77 v Praze ve dnech 21.-23. března 2007. Podíl na vydání konferenčního sborníku Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci. 1977–1989. – Charter 77: From Assertion of Human Rights to a Democratic Revolution, 1977–1989, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Filozofická fakulta UK, Praha 2007, 415 s.
 • Podíl na koncepci a libretu výstavy „… a přijely tanky“, kterou ve dnech 21. srpna – 30. září 2008 uspořádalo Národní muzeum, Senát Parlamentu ČR a Vojenský historický ústav ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR, Ústavem pro studium totalitních režimů a Hlavním městem Praha.
 • Ve spolupráci se Studiem Najbrt. Výběr a editace textů z oblasti české státnosti a kultury pro výzdobu místností v Bohemian National Hall v New Yorku (2009).
 • Odborný poradce a člen realizačního týmu dokumentární cyklu České televize k 20. výročí pádu komunismu „Albertov 16:00: přímý přenos z minulosti“. Vysíláno 17. listopadu 2009 na ČT 1.
 • Spolupráce na fotografické výstavě určené pro česká centra a česká velvyslanectví v jubilejních letech 2008 a 2009. Úvodní text přeložen do několika jazyků.

STRUKTUROVANÝ SEZNAM PUBLIKACÍ

A. Monografie

 • „Veřejné záchodky ze zlata“. Konflikt mezi komunistickým utopismem a ekonomickou racionalitou v předsrpnovém Československu (360 s., v redakci, vyjde na podzim 2016).
 • Politika jako absurdní drama. Václav Havel v letech 1975 – 1989. Paseka, Praha – Litomyšl 2013., 448 s.
 • Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990). Prostor, Praha 2003 a 2009, 508 s.
 • Konstituční, nebo existenciální revoluce? Václav Havel a Federální shromáždění 1989/1990. Studie a dokumenty. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2014, 184 s.
 • Vznik a počátky Gollovy školy. Vědecký růst žáků a jejich vztah k pomocným vědým historickým (1882–1900). Diplomová práce. Katedra pomocných věd historických a archivního studia FF UK, Praha 1992, 204 s.

B. Kapitoly v monografiích

 • Jiří Suk, Kristina Andělová: Prolog: Moc bezmocných mezi třiceti zrcadly. Epilog: Moc bezmocných a další havlovské paradoxy v proudu času. In: SUK, Jiří – ANDĚLOVÁ, Kristina (eds.): Tyranie, zelinář a strašidlo disidentství. Úvahy o Havlově Moci bezmocných. ÚSD AV ČR, Praha 2016 (390 s., v redakci, vyjde na podzim 2016).
 • Od stalinské „metafyziky“ k obrysům „třetí cesty“. Vědecký a politický přerod ekonoma Oty Šika (1948-1967) /s. 9-43/. In: HOPPE, Jiří – ŠKODOVÁ, Markéta – SUK, Jiří – CACCAMO, Francesco: „O nový československý model socialismu.“ Čtyři interdisciplinární vědecké týmy při ČSAV a UK v 60. letech. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2015, 144 s.
 • Czechoslovakia in 1989: Causes, Results, and Conceptual Changes (s. 137–160). In: MUELLER, Wolfgang – GEHLER, Michael – SUPPAN, Arnold (eds.): Revolutions of 1989. A Handbook. Verlag der Oesterreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2015, 705 s.
 • Politické hry s „nedokončenou revolucí“. Účtování s komunismem v čase Občanského fóra a po jeho rozpadu (s. 17–60). In: GJURIČOVÁ, Adéla – KOPEČEK, Michal – ROUBAL, Petr – SUK, Jiří – ZAHRADNÍČEK, Tomáš: Rozděleni minulost. Vytváření politických identit v České republice po roce 1989. Knihovna Václava Havla, Praha 2011, 416 s. Anglická verze: Political Games with the „Unfinished Revolution“. Settling Accounts with Communism in the Times of Civic Forum and after Its Disintegration (1989-1992). In: Czech Journal of Contemporary History, Vol. II (2014), s. 101-136.
 • Prezident Václav Havel a břemeno (komunistické) minulosti. Lustrace jako politický morální problém, 1989–1992 (s. 135–181). In: TAMTÉŽ.
 • Zlom mezi totalitou a demokracií. Československý rok 1989 v alternativách (s. 179–234 a 263–269). In: SMETANA, Vít – HÁJKOVÁ, Dagmar – KUČERA, Jaroslav – SUK, Jiří – ŠRÁMEK, Pavel – TŮMA, Oldřich: Historie na rozcestí. Jak mohly dopadnout osudové chvíle Československa. Barrister & Principal, Brno 2013, 296 s.
 • Od posvátné jednoty k rozštěpené společnosti. Povaha a problémy přechodného období od listopadu 1989 do června 1990 (s. 182–191). In: KRÁKORA, Pavel a kol.: Svobodné volby v Československu 1990. Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Epocha, Olomouc 2010, 330 s.
 • Od Charty 77 k Občanskému fóru. Pokus o proměnu morální opozice v politickou pozici (s. 172–178). In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav (eds.): Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2013, 424 s.
 • Pokus o dokončení historické mise. Klub angažovaných nestraníků po pádu komunismu, 1990-1992 (s. 83-160). In: HOPPE, Jiří – SUK, Jiří: Dvojí identita Klubu angažovaných nestraníků. Před invazí 1968 a po pádu komunismu 1989, Euroslavica, Praha 2008, 166 s.
 • Od nemožnosti politiky k politice jako umění možného: Paradoxní život občana Václava Havla v letech 1969–1992 (s. 16–51). In: GJURIČOVÁ, Adéla – KOPEČEK, Michal (eds.): Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989. Paseka, Praha – Litomyšl 2008, 323 s.
 • Návrat Československa k demokracii 1989-1992 (s. 453-477). In PÁNEK, Jaroslav – TŮMA, Oldřich a kolektiv: Dějiny českých zemí. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 2008, 488 s.
 • Czechoslovakia´s Return to Democracy (1989–1992). In: PÁNEK, Jaroslav – TŮMA, Oldřich et alii: A History of the Czech Lands. (Translation Justin Quinn, Petra Key, Lea Bennis), Charles Univerzity in Prague, Karolinum Press 2009, pp. 587–616.

C. Původní vědecké práce

C.1 Práce publikované v odborných časopisech vydávaných v zahraničí

 • Die Macht der Stille. Jan Palachs Opfertod und die tschechische Gesellschaft 1969 und 1989. In: Horch und Guck. Zeitschrift zur kritischen Aufarbeitung der SED-Diktatur. Heft 62, 4/2008, 1. Dezember 2008, s. 20-24.
 • Rozłam pomiędzy „totalitaryzmem“ a „demokracją“. Czechosłowacki rok 1989 – alternatywy. In: Pamieć i sprawedliwoścć. Pismo Instytutu pamieci narodowej, 2 (18) / 2011, Warszawa, str. 13–52.
 • Мораль и власть. Политическое мышление и политическая практика Вацлава Гавела. 1977-1992 гг. In: Международный сборник статей: Инакомыслие в условиях «реального социализма». Контуры новой государственности. Конец 60-х-80-е гг. ХХ в. Отв. ред. К.В. Никифоров. М.: Институт славяноведения РАН, 2014. С. 381-404. Перевод с чешского. Всего 736 страниц.

C.2 Práce publikované v odborných časopisech vydávaných v České republice

 • „Studie o počátcích Gollovy školy“. In: Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3. Studia Historica XXXIX (1993), s. 147–169.
 • Vznik Občanského fóra a proměny jeho struktury (19. listopad – 10. prosinec 1989)“. In: Soudobé dějiny II/1 (1995), s. 17–42.
 • Foucaultův příchod do Čech. „Archeologická“ a „genealogická“ metoda z perspektivy historika. In: Soudobé dějiny XI/4 (2004), s. 51–65.
 • Politické hry s „nedokončenou revolucí“. Účtování s komunismem v čase Občanského fóra a po jeho rozpadu (1989–1992). In: Soudobé dějiny 2–3/2009, roč. XVI, s. 276–312. [viz upravené knižní vydání v rubrice B].
 • Zlom mezi „totalitou“ a „demokracií“. Československý rok 1989 v alternativách. In: Soudobé dějiny 4/2009, roč. XVI, str. 557–601. [viz upravené knižní vydání v rubrice B]

C.3 Práce publikované ve sbornících vydaných v zahraničí

 • Augen, Ohren und Arme der kommunistischen Geheimpolizei in der Tschechoslowakei zwischen 1948 und 1989 (s. 26-53) / Eyes, Ears and Arms of the Communist Secret Police in Czechoslovakia between 1948 and 1989 (s. 153-187) In: ŠIMKO, Ján – VANNAYOVÁ, Martina (Hg.): Parallele Leben / Parallel Lives. Ein Dokumentar-Theaterprojekt zum Geheimdienst in Osteuropa / A Documentary Theatre Project on Secret Police in Eastern Europe. Theater der Zeit, Berlin 2014, 254 s.
 • Dubčeks Rückkehr in die hohe Politik. In: Transforming 68/89. Umwege an Ende der Geschichte. Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam 2008, s. 584-605.
 • Die Tschechen und die Last ihrer kommunistischen Vergangenheit. Goethe Institut, Praha 2010. In: http://www.goethe.de/ges/pok/prj/usv/svg/cz/deindex.htm

C.4 Práce publikované ve sbornících vydaných v České republice

 • „Informace o archivu Přemysla Pittra“ (s. 88-94). In: Přemysl Pitter – život a dílo. Sborník referátů. Pedagogické muzeum J. A. Komenského, Praha 1994.
 • „Listopad ‘89 a věc revoluce. Jaká revoluce se v Československu na přelomu let 1989/1990 odehrála“ (s. 343-351). In: Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2003. Publikováno také in Společenské předměty. Čtvrtletník pro pedagogy základních a středních škol. Roč. IV (září 2004), s. 3–6.
 • „Komunistická minulost jako politický problém. Nástin vývoje 1989–2009“. In: Sborník referátá z konference „Společnost. Dějiny. Politika: 1989–2009“, která se konala 16 .– 18. září v Liblicích. Heinrich Böll Stiftung, Praha. In http://www.boell.cz/navigation/19-856.html. Vyšlo též pod názvem „Zjevení komunistické minulosti jako morálního a politického problému“ in Přítomnost. Politický a kulturní čtvrtletník (jaro 2010), s. 26–36.
 • „Veřejnost – Prostor – Svoboda / Public – Space – Freedom“ (s. 105–128). In: BLAŽEK, Filip: Plakáty sametové revoluce / Posters of Velvet Revolution. Česky, anglicky, XYZ, Praha 2009.
 • „Čas osvobozených minulostí. Česká a slovenská veřejnost jako historické médium v listopadu a prosinci 1989″ (str. 378–395). In: KOCIAN, Jiří – OTÁHAL, Milan – VANĚK, Miroslav (eds.): Historie prožité minulosti. K šedesátinám Oldřicha Tůmy. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Institut mezinárodních studií FSV UK, Praha 2010, 424 s.
 • „Komunistická strana Československa – koaliční partner, nebo zločinná organizace? Antikomunismus před „sametovou revolucí“, v ní a krátce po ní“. In: Věstník grantu KSČ a radikální socialismus v Československu 1918–1989, 5-6/2003 (červen), s. 15–25.
 • „Československá veřejnost jako iniciátor, aktér a komentátor politických změn na konci roku 1989“. Konference Listopad 1989 v Československu, kterou uspořádalo Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě dne 10. 10. 2009. Text referátu vyšel v konferenčním sborníku.
 • Jacob Burckhardt, starý mistr. In: HANUŠ, Jiří (ed.): Historická kniha mého srdce. CDK, Brno 2015, s. 106-115.

D. Ostatní odborné práce

D.1 Edice dokumentů, studie k edicím, událostní chronologie

 • Spolu s Františkem Koudelkou. Ministerstvo vnitra a bezpečnostní aparát v období Pražského jara 1968 (leden – srpen 1968). Prameny k dějinám Československé krize 1967–1970, Brno 1996, 352 s.
 • Občanské fórum. Listopad – prosinec 1989. 1. díl: Události. Praha – Brno 1997, 240 s.
 • Občanské fórum. Listopad – prosinec 1989: 2. díl: Dokumenty. Praha – Brno 1998, 330 s.
 • Spolu s Jaroslavem Cuhrou a Františkem Koudelkou. Chronologie zániku komunistického režimu v Československu 1985–1990. Praha 1999, 144 s.
 • Spolu s Milenou Janišovou a Vilémem Prečanem. Hlasy občanské společnosti 1987–1989. Výběr z textů a dokumentů. Československé dokumentační středisko – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1999, 112 s.
 • „K prosazení kandidatury Václava Havla na úřad prezidenta v prosinci 1989. Dokumenty a svědectví“. In Soudobé dějiny VI/2–3 (1999), s. 346–369.
 • Demokratická revoluce 1989. Tady a teď. Dokumentární internetové stránky Ústavu pro soudobé dějiny AVČR v. v. i. (www.89.usd.cas.cz).
 • „Rok ´89 jako konec dějin, brána do kyberprostoru a jedno nevypořádané dědictví“ (s. 13–41). In HANZEL, Vladimír: Zrychlený tep dějin. Reálné drama o deseti jednáních. Autentické záznamy jednání Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu s představiteli státní moci v listopadu a prosinci 1989. II. vydání, Galén, Praha 2006.
 • Listopad 1989. 14 hodin komentovaných originálních nahrávek. Mp3. Český rozhlas, Radioservis, Praha 2009. Historický komentář k rozhlasovým, televizním a jiným nahrávkám z listopadu a prosince 1989; texty v bookletu.
 • Společně s Janem Sochou. Poznámkový aparát ke knize HAVEL, Václav: Hovory v Lánech 1 (1990). Knihovna Václava Havla, o.p.s., Praha 2013, 368 s.
 • Podrobná zpráva o paralelní polis. Nad korespondencí Václava Havla a Františka Janoucha“ (s. 9–29). Úvodní esej v knize HAVEL, Václav – JANOUCH, František: Korespondence 1978–2001. Akropolis, Praha 2007, 596 s.
 • Společně pro Chartu 77, nezávislou kulturu a svobodné Československo. Nad korespondencí Václava Havla a Viléma Prečana (s. 777–806). In: HAVEL, Václav – PREČAN, Vilém: Korespondence 1983–1989. Československé dokumentační středisko o.p.s., Praha 2011, 817 s.
 • Umění protestu a občanské sebeobrany (předmluva, úvodní texty ke kapitolám a dovětek). In: HRON, Jan (ed.): Perzekuce Václava Havla. Dopisy a dokumenty z let 1968-1989. Knihovna Václava Havla, Praha 2015, s. 15-24, 35-37, 123-124, 153-154, 191-192, 241-242, 285-286, 305.

D.2 Recenze a polemiky

 • BARKER, C. – MOOERS, C. (eds.): Revolutionstheorien und die Umbrüche 1989 in Osteuropa. Revolutionstheorien und die Umbrüche 1989 in Osteuropa. In: 1999. Zeitschrift für Sozialgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts. Roč. 12, 1997, s. 71-97. In: Soudobé dějiny V/1 (1998), s. 127-128.
 • SCHUSTER, Rudolf: Ultimátum. – Praha, Agentura Forpex-Svoboda, 1997. 471 s. In: Soudobé dějiny V/1 (1998), s. 125-126
 • Život Václava Havla v pětapadesáti vinětách zhotovených anglickým politologem Johnem Keanem. In: Soudobé dějiny VII/4 (2000), s. 619–640. Recenze na biografii KEANE, John: Václav Havel. Politická tragédie v šesti dějstvích. Přeložil Jiří Vaněk. Volvox Globator, Praha 1999, 432 s.
 • Alexander Dubček: velký státník nebo politický symbol? In: Soudobé dějiny IX/1 (2002), s. 92–103. Recenze na knihu BENČÍK, Antonín: Utajovaná pravda o Alexandru Dubčekovi: Drama muže, který předběhl svou dobu. Ostrov, Praha 2001, 224 s.
 • IGGERS, Georg: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. – Praha, 2002. 178 s. In: Soudobé dějiny IX/ 3-4 (2002), s. 648-650.
 • Americká ambasáda informuje. In: Mladá fronta Dnes / Kavárna, 15. ledna 2005, s. E-III. Recenze na knihu PREČAN, Vilém (ed.): Praha – Washington – Praha. Depeše velvyslanectví USA v Československu v listopadu a prosinci 1989. Knihovna Václava Havla, Praha 2004, 370 + 366 s.
 • Na straně režimu. In: A2. Kulturní týdeník, roč. I, 36/2006 (září 2006), s. 21. Recenze na knihu Pavla Žáčka: V čele ŠtB. Pád režimu v záznamoch dôstojníka tajnej polície. Ústav pamäti národa, Bratislava 2006, 260 s.
 • Teď už zbývá napsat její dějiny. In: Respekt 7. září 2007. Recenze na edici dokumentů CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém (eds.): Charta 77. Dokumenty 1977 – 1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2007, 1698 s.
 • Povedený start nového časopisu. Revue Paměť a dějiny. Recenze na odborný časopis Paměť a dějiny. Revue pro studium totalitních režimů, 2007/01, 2008/01, vydává Odbor archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR. In: Dějiny a současnost 5/2008, ročník XXX, s. 8
 • Šest mýtů československého roku 68 očima současného českého historika“. In: Hospodářské noviny. Mimořádná příloha, 3. 7. 2008, str. II-III.
 • Společně s Muriel Blaive, Jaroslavem Cuhrou, Milanem Drápalou, Jiřím Hoppem, Michalem Kopečkem, Miroslavem Vaňkem a Tomášem Zahradníčkem. „Nepotřebujeme uzákoňování dějin“. Nesouhlas historiků s přijetím tzv. Lex Beneš Parlamentem ČR. In: Mladá fronta Dnes, 21. července 2003, s. A/7. Také viz http://www.svet.czsk.net/clanky/publicistika/dejiny.html (14. září 2008).
 • „Výzva k bloudění ruinami. Monument transformace v Městské knihovně“. In: Art and Antiques, září 2009, s. 72–73. Recenze na výstavu Monument transformace, které se konala v Městské knihovně v Praze od 28. května do 30. září 2009.
 • „Kniha, o které se hovoříí. Francoise Mayerová: Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita. Argo, Praha 2009, 274 s. In: Dějiny a současnost 2/2010, roč. XXXII, s. 44.
 • „Je v Pražském jaru 1968 alternativa k dnešnímu kapitalismu? Politická úvaha nad historickou interpretací“. In: Soudobé dějiny 3/2010, roč. XVII., s. 461–467.
 • Recenze na knihu KRAPFL, James: Revolúcia s ľudskou tvárou. Politika, kultúra a spoločenstvo v Československu po 17. novembri 1989. Kalligram, Bratislava 2009, 304 s. In: Střed. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, 2/2010, s. 166–171.
 • Recenzní Knihovnička DaS. In Dějiny a současnost 5/2010, roč. XXXII (s. 8); 9/2010 roč. XXXII (s. 8); 4/2011, roč. XXXIII (s. 8); 12/2011, roč. XXXIII (s. 8); 6/2012, roč. XXXIV (s. 8); 10/2012, roč. XXXIV (s. 8).
 • „Návrat k velkým dějinám. Mezi evolucí, revolucí a konspirací“. Knihovnička DaS. In Dějiny a současnost 6/2013, roč. XXXV, s. 30–31.
 • Jak čte Gruber. In: Listy 5/2013. Odpověď na recenzi knihy Politika jako absurdní drama od Jana Grubera (Listy 4/2013). Viz http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=135&clanek=051305
 • „Havel ztracený v paměti“. Recenze a diskuse nad knihou ŽANTOVSKÝ, Michael: Havel. Argo, Praha 2014, 568 s. In: Host 1/2015, s. 68-73.
 • „Pithart je gentleman“. Kritika v diskusi: Jiří Suk, Tomáš Borovský, Eva Klíčová. In: Host 2/2016, s. 75-77.

D.3 Slovníková hesla a orální historie

 • KOCIAN, Jiří (ed.): Slovníková příručka k československým dějinám 1948 – 1989. In http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/Prirucka48_89.pdf Hesla: Demokratická revoluce v Československu 1989, 17. listopad 1989, Občanské fórum.
 • BALADRÁN, Zbyněk – HAVRÁNEK, Vít (eds.): Atlas transformace. Tranzit, Praha 2009, 829 s. (V angličtině Atlas of Transformation, Helbich, Prague 2010, 724 s.) Hesla: Dekomunizace (s. 108–112), Václav Havel (s. 177–181), Sametová revoluce (s. 611–615), Staré struktury (s. 659–663).
 • Lexikon k výukové počítačové hře „Československo 1939-1989″ (projekt NAKI). Hesla: Jan Opletal, 17. listopad 1939 – Mezinárodní den studenstva, Zákon č. 231/1948 Sb., Klement Gottwald, Alexander Dubček, Sovětští poradci, Milada Horáková, Československá měnová reforma 1953, Destalinizace, IV. Sjezd československých spisovatelů 1967, Pražské jaro 1968, Akční program KSČ, K231 – Klub bývalých politických vězňů, Klub angažovaných nestraníků, Srpen 1968, Moskevský protokol, Jan Palach, Hokejové události 1969, Václav Havel, Underground, Disent, Charta 77, Anticharta, Palachův týden 1989, Listopadová revoluce 1989.
 • Rozhovory s aktéry politické změny v Československu 1989–1992. Heinrich Böll Stiftung, Praha 1994–1995. Uloženo v COH ÚSD AV ČR, v.v.i.
 • Sbírka 76 tematických video-rozhovorů s osobnostmi českého a slovenského opozičního, kulturního a politického života z přelomu 80. a 90. let. Časový a tematický záběr rozhovorů: československé dějiny v letech 1968–1990. Uloženo v COH ÚSD AV ČR, v.v.i.
 • GJURIČOVÁ, Adéla – ROUBAL, Petr – SUK, Jiří – ZAHRADNÍČEK, Tomáš: Sbírka rozhovorů s poslanci Federálního shromáždění 1989-1992. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Praha 2013. Uloženo v COH ÚSD AV ČR, v.v.i.

D.4 Historické eseje k fotografickým publikacím

 • Invaze 68. Anonymní český fotograf Josef Koudelka. Torst, Praha 2008, 296 s. Spolu s Jaroslavem Cuhrou a Jiřím Hoppem úvodní esej „Ruská invaze do Československa v roce 1968“, výběr svědectví a dokumentů a chronologický přehled událostí.
 • Invasion 68: Prague. Thames and Hudson, London 2008.
 • Invasion 68: Prague. Aperture Foundation, New York 2008.
 • Invasion 68: Prag. Schirmer & Mosel, München 2008.
 • Invasion 68: Prague. Tana Éditions, Paris 2008.
 • Invasie 68: Praga. Mets & Schilt, Amsterdam 2008.
 • Invasione 68: Praga. Contrasto, Roma 2008.
 • Vtorženie 68. Praga. Torst, Praha 2009.
 • Invaze 68 dále přeložena do řečtiny (nakladatelství Apeiron Photos, Atény 2008) a do japonštiny (nakladatelství Heibonsha Limited, Tokyo 2011).
 • „Týden žhavé paměti. Československo 21. – 27. srpna 1968“. Historický esej v knižním katalogu z výstavy českých fotografů ve Wroclawi v srpnu 2008. In Occupation ´68. Ośrodek Kultury i Sztuki / The Culture and Art Centre, Wroclaw 2008. česky, anglicky, polsky.
 • „Zbývá už jen ticho / The Rest is Silence“ (s. 135-149). Historický esej v knižním katalogu z výstavy českých fotografů v Praze v lednu a únoru 2009. In Jan Palach. 16. – 25. 1. 1969.
 • „Živá paměť proti dějinám psaným vítězi. Studentské stávky 1968/1989 / Living Memory versus History written by the Victors. The Student Strikes of 1968/1989,“ (s. 154–161). Historický esej in HNĚVKOVSKÝ, Přemysl: Okupační stávky 68/89 / The Sit-ins of 68/89. Česky, anglicky. Praha 2009.

D.5 Populárně naučné texty, dokumentární filmy a publicistika

 • Občanské fórum a problém uchopení moci (listopad 1989 – leden 1990). In: Babylon. Roč. 7, č. 1 (1997), s. 6-7.
 • Vidím vám všem až do žaludku. Sesazování Gustáva Husáka v roce 1987. In: Dějiny a současnost, roč. XXVI, 4/2004, s. 22–27.
 • Václav Havel. Intelektuál a politik. In: Masarykův lid, roč. XI, 3/2005, s. 1–8.
 • Intelektuál na hraně. Politika v díle Václava Havla do roku 1969. In: Dějiny a současnost, roč. XXVIII, 9/2006, s. 40–43.
 • Mocné ticho za Janem Palachem. In: A2. Kulturní čtrnáctideník, 2009/2, 21. 1. 2009, s. 18 a 23.
 • Odhalit a ukázat. Jak se zabavoval komunistický majetek a pátralo po konfidentech. In: Dějiny a současnost 11/2011, roč. XXXIII, s. 33–36.
 • Spolu s Milanem Drápalou. Koncepce, organizace a editorial k mimořádnému číslu k 20. výročí 17. listopadu 1989. In Dějiny a současnost. Kulturně historická revue, 2009, 50 s.
 • Koncepce a organizace tematického čísla „Ve jménu přímé akce. Podoby anarchismu a terorismu“. Dějiny a současnost 7/2010.
 • Koncepce a organizace tematického čísla „Normální, nebo normalizační socialismus?“. Dějiny a současnost 9/2014.
 • Autor námětu a scénáře k pětidílnému dokumentárnímu filmu Labyrintem revoluce, vytvořenému v koprodukci Illusion filmu s.r.o. a České televize
 • 1. díl Od okupace přes normalizaci k revoluci (ČT 2 a ČT 24, 6. listopadu 2006)
 • 2. díl Bezmocní u moci (ČT 2 a ČT 24, 7. listopadu 2006)
 • 3. díl Slovensko, jiná revoluce (ČT 2 a ČT 24, 13. listopadu 2006)
 • 4. díl O ekonomiku jde až v první řadě (ČT 2 a ČT 24, 14. listopadu 2006)
 • 5. díl A co s komunisty? (ČT 2 a ČT 24, 17. listopadu 2006)
 • Odborný poradce a spolutvůrce scénáře v dokumentárním filmu režiséra Pavla Kačírka Palachův týden (15. – 21. 1. 1989), ČT 2, 18. ledna 2009.
 • Námět, rozhovory s vybranými osobnostmi a scénář k dokumentárnímu filmu režiséra Petra Jančárka Za co jsme zvonili klíči, vysílaném 17. listopadu 2009 v ČT 1 v rámci tematického pásma Albertov 16.00.
 • „Poslední služba Vladimíra Krajiny vlasti“. In Lidové noviny 19. června 1993, s. VII.
 • „Každý týden malé volby“. In Lidové noviny, 2. července 1994, s. 5.
 • „Protesty prohloubily izolaci Husákova režimu“. In Lidové noviny, 15. ledna 1999 (Příloha „Palachův týden: 15. – 21. ledna 1989“), s. 22.
 • „Jak probíhal pád komunismu v Československu“. In

Politické hry s „nedokončenou revolucí“. Účtování s komunismem v čase Občanského fóra a po jeho rozpadu (1989–1992). In: Soudobé dějiny 2–3/2009, roč. XVI, s. 276–312. [viz upravené knižní vydání v rubrice B].

5. 6. 2016


 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Obrazové aktuality
XXII. mezinárodní kongres historických věd (ICHS) v čínském Jinanu

více...