Centrum pro dějiny menšin

Centrum pro studium menšin se věnuje výzkumu různě definovatelných menšinových společenství (etnických, národnostních, jazykových, náboženských atd.) na území Československa a České republiky. V historickém vývoji se zaměřuje na otázku proměn vztahu státní moci k menšinám, který je důležitý pro pochopení postupných celospolečenských a politických proměn v Československu v průběhu dvacátého století. Historii menšin tedy zasazuje do kontextu soudobých českých a československých dějin s přihlédnutím k vývoji postavení menšin v sousedních zemích a v bývalém Sovětském svazu, odkud po roce 1945 přicházely rozhodující impulzy k vnitřní politice vůči menšinám.

Ve svém výzkumu se centrum soustředí na několik základních okruhů. Zkoumá problematiku židovského obyvatelstva od roku 1938 do roku 1989, a to v celoevropském politickém, sociálním a kulturním kontextu, stejně tak se zabývá situací židovských obcí po roce 1989 a věnuje rovněž pozornost projevům antisemitismu na území České republiky. Vedle toho se činnost centra soustředí na historický vývoj dalších menšin v Československu v letech od roku 1938 do současnosti, kde sleduje jednotlivé procesy a události spojené s postavením menšinových společenství (nucené i dobrovolné migrace, omezování práv menšin po druhé světové válce, jejich postupná emancipace v 60. letech, postavení za tzv. normalizace a v letech obnovené demokracie po roce 1989). Výzkum je zaměřen především na národnostní menšiny německou, polskou, slovenskou, maďarskou, ruskou, ukrajinskou, rusínskou, řeckou, bulharskou, srbskou, chorvatskou a romskou. V roce 2012 centrum zařadilo do výzkumu běloruskou a vietnamskou národnostní menšinu. Zabývá se rovněž etnickými menšinami, jako jsou Lužičtí Srbové, migranti ze zemí bývalého SSSR, Číny a dalšími minoritními skupinami obyvatel Československa. Centrum rovněž dokumentuje projevy netolerance a xenofobie vůči menšinám v československé a české společnosti.

Centrum spolupracuje s obdobně zaměřenými výzkumnými a vysokoškolskými institucemi v České republice (Fakulta sociálních věd, Filozofická fakulta a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta Ostravské univerzity atd.), tak i v zahraničí: Slovenské národné múzeum v Bratislavě a v Martině, Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied  SAV Košice, Ústav filozofie a sociologie Lotyšské akademie věd a Státní univerzity v Rize, Ústav historie Lotyšska Lotyšské akademie věd a Státní univerzity v Rize, Sociologický ústav a Ústav etnologie a antropologie Miklucho-Maklaje Ruské akademie věd v Moskvě, Estonské literární muzeum v Tartu, Státní univerzita v Užhorodě, Státní univerzita Ivana Franka ve Lvově.

Výzkumný tým

vedoucí: Nosková Helena
Bednařík Petr, Kovařík David, Maršálek Zdenko

Tematické weby

Košík