Pracovní skupina pro dějiny menšin

Pracovní skupina se věnuje historickému vývoji a současné situaci různě definovatelných menšinových společenství (etnických, národnostních, jazykových, náboženských aj.) na území Československa a České republiky.  Zkoumá problematiku menšinového obyvatelstva a vztah většinové společnosti k menšinám v období let 1938–1989 v celoevropském politickém, sociálním a kulturním kontextu. Analyzuje postavení původních historických, stejně jako nově vzniklých nebo vznikajících menšin v českých zemích, charakterizuje a analyzuje procesy a události spojené s postavením menšinových společenství (zvl. nucené i dobrovolné migrace, omezování práv menšin po druhé světové válce, jejich postupná emancipace v 60. letech, postavení za tzv. normalizace a po roce 1989), dokumentuje projevy antisemitismu, netolerance a xenofobie vůči menšinám v československé a české společnosti.

Dalším okruhem výzkumu je otázka proměn vztahu státní moci k menšinám, která je důležitá pro pochopení postupných celospolečenských a politických proměn v Československu v průběhu dvacátého století. Výzkumný tým přitom přihlíží k vývoji postavení menšin v sousedních zemích a v bývalém Sovětském svazu, odkud po roce 1945 přicházely rozhodující impulzy k vnitřní politice vůči menšinám.

Pracovní skupina spolupracuje s obdobně zaměřenými výzkumnými a vysokoškolskými institucemi v České republice a v zahraničí, především pak v prostoru středovýchodní a východní Evropy (zvl. Slovensko, Lotyšsko, Polsko, Rusko, Ukrajina).

Výzkumný tým

vedoucí: Nosková Helena
Bednařík Petr, Kovařík David, Maršálek Zdenko, Čermáková Barbora

Tematické weby

Košík