Pracovní skupina pro dějiny paměti

Pracovní skupina se konstituovala kolem projektu Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa podpořeného v letech 2011–2015 Ministerstvem kultury (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity), jehož pokračování je začleněno do výzkumného programu Evropa a stát Strategie AV 21. V konceptuálním a metodologickém rámci paměťových studií se zabývá výzkumem kolektivní historické paměti. Pracovní skupina chce také uvést do širšího povědomí výzkum pamětních míst a potenciál, která jako reflexe a zdroj paměti skýtají (viz www.pametnimista.usd.cas.cz).

Výzkumný tým

vedoucí: Devátá Markéta
Tučková Michaela, Tůma Oldřich

Současné projekty a badatelské priority oddělení

Výzkum kolektivní paměti poválečného Československa

Pracovní skupina se chce ve spolupráci se slovenskými kolegy soustředit na komparativní výzkum symbolických obsahů pamětních míst v ČR a SR s cílem ověřit výchozí hypotézu o rozdílném vnímání společné (komunistické) minulosti českou a slovenskou společností.

Tematické weby

Košík