Pracovní skupina pro inkluzivní dějiny

Badatelé z pracovní skupiny pro inkluzivní dějiny se ve svých projektech zaměřují na výzkum zkušenosti marginalizovaných skupin v kontextu obecných společenských, ekonomických, kulturních či legislativních jevů či diskuzí. Právě přes výzkum marginalizovaných skupin (často na sociální či geografické periférii) vyjdou najevo obecné jevy, které unikají pozornosti při výzkumu údajné většinové společnosti (v geografickém či sociálním centru). Takový přístup navíc napomáhá zahrnout historickou zkušenost opomíjených skupin obyvatelstva do výkladů o historii určitého geografického území nebo státního útvaru. Inkluzivní přístup také zabraňuje izolacionismu ve výzkumu jednotlivých skupin obyvatelstva, který – podobně jako v badatelských projektech zaměřených pouze na tzv. většinu – trpí často nedostatkem širších souvislostí a komparací s jinými skupinami obyvatel či regionů.

Projekty pracovní skupiny se doposud zaměřují především na historickou zkušenost Židů, Romů a migrantů, do budoucna předpokládáme rozšíření tematického okruhu na další skupiny obyvatel. Pracovní skupina iniciovala vznik Pražského fóra pro romské dějiny, akademické iniciativy založené na podporu mezioborového, intersekcionálního a transnacionálního studia romských dějin. Cílem fóra je prosazovat stěžejní význam studia Romů pro komplexní pochopení evropské historie a současných společností. Partnery Ústavu pro soudobé dějiny při vzniku fóra jsou Seminář romistiky na FF UK a CEFRES. Členové pracovní skupiny se také podílejí na projektu projektu Online encyklopedie migrace Studentského hnutí za solidaritu.

Více o aktivitách pracovní skupiny zaměřených na židovské dějiny viz www.jewishhistory.usd.cas.cz.
Více o činnosti Pražského fóra pro romské dějiny viz www.romanihistories.usd.cas.cz.

Výzkumný tým

vedoucí: Čapková Kateřina
Sadílková Helena, Sedlická Magdalena, Bartáková Daniela, Berkyová Renata, Csösz László, Grill Jan, Lončíková Michala

Současné projekty a badatelské priority oddělení

Výzkum začlenění židovského obyvatelstva do poválečného Československa a Polska

Projekt si klade za cíl analýzu komplexního procesu inkluze židovského obyvatelstva v Československu a v Polsku od konce druhé světové války do konce 20. století. Důraz je kladen na právní postavení Židů, jejich institucionální rámec, transnacionální a nacionální perspektivu, specifickou situaci Židů v polském a československém pohraničí, připomínání šoa a otázky genderu.

Tematické weby

Košík