Pracovní skupina pro inkluzivní dějiny

Badatelé z pracovní skupiny pro inkluzivní dějiny se ve svých projektech zaměřují na výzkum zkušenosti marginalizovaných skupin v kontextu obecných společenských, ekonomických, kulturních či legislativních jevů či diskuzí. Právě přes výzkum marginalizovaných skupin (často na sociální či geografické periférii) vyjdou najevo obecné jevy, které unikají pozornosti při výzkumu údajné většinové společnosti (v geografickém či sociálním centru). Takový přístup navíc napomáhá zahrnout historickou zkušenost opomíjených skupin obyvatelstva do výkladů o historii určitého geografického území nebo státního útvaru. Inkluzivní přístup také zabraňuje izolacionismu ve výzkumu jednotlivých skupin obyvatelstva, který – podobně jako v badatelských projektech zaměřených pouze na tzv. většinu – trpí často nedostatkem širších souvislostí a komparací s jinými skupinami obyvatel či regionů.

Projekty pracovní skupiny se doposud zaměřují především na historickou zkušenost Židů, Romů a migrantů, do budoucna předpokládáme rozšíření tematického okruhu na další skupiny obyvatel. Pracovní skupina iniciovala vznik Pražského fóra pro romské dějiny, akademické iniciativy založené na podporu mezioborového, intersekcionálního a transnacionálního studia romských dějin. Cílem fóra je prosazovat stěžejní význam studia Romů pro komplexní pochopení evropské historie a současných společností.

www.jewishhistory.usd.cas.cz
www.romanihistories.usd.cas.cz

Výzkumný tým

vedoucí: Čapková Kateřina
Berkyová Renata, Jandák Marek, Patočková Radka, Zdařilová Eva

Současné projekty a badatelské priority oddělení

Genocida, poválečná migrace a sociální mobilita: provázanost zkušenosti Romů a Židů (2019–2023, EXPRO)

Projekt se věnuje dějinám a současnosti židovských a romských komunit na územích předválečného Československa v komparativní perspektivě a při využití konceptů ze studia holocaustu a genocid a sociálně antropologických konceptů marginality. Nacistická genocidní politika zasáhla a proměnila kulturu, sociální složení, náboženství a geografii obou skupin obětí a vytvořila tím přelom, který zásadně ovlivnil pozdější geografickou i sociální mobilitu obou skupin. Jedině mezioborový přístup – propojením sociologie, antropologie a historie – nám pomůže vytvořit integrovanou analýzu romské a židovské zkušenosti ve dvacátém a dvacátém prvním století ve střední Evropě. Mezinárodní a multidisciplinární tým expertů na židovská a romská studia se zaměří na propojenou zkušenost Židů a Romů během války, po válce, s důsledky až do dneška.

Tematické weby

Košík