Pracovní skupina pro výzkum doby (post)covidové

Z hlediska soudobých dějin není – od přelomového roku 1989 – v posledních 70 letech závažnější téma, než je éra „covidová“, resp. ,,postcovidová“. Oproti roku 1989 jde však z hlediska globálních dějin 20. a 21. století o mnohem více rezonující potenciální historický mezník. Covidová pandemie je připodobňována k tzv. španělské chřipce a ekonomické důsledky v podobě rostoucí inflace a zadlužování států, které se nyní postupně ukazují, představují zatím jen pouhou část z pomyslného ledovce. Velká část světa je stejně jako před 100 lety vystavena obrovskému synergickém problému. Společnost se ocitá pod tlakem různě zapříčiněných ale souběžně působících krizí – covidové, inflační, environmentální, ideologické, zásobovací i demografické.

Období krizí mívá vedle silně negativních efektů (ztráty na lidských životech, zhroucená ekonomika, chudoba, velký nápor na veřejné a organizačně-správní struktury) i efekt pozitivní (funguje jako nástroj technologických a politických změn, rozšiřuje institucionální rámec podpory základního výzkumu a inovací ve státní i soukromé sféře). Naším záměrem je k výše uvedeným mezinárodním zkušenostem z minulosti přidat současnou perspektivu z výzkumu společenské změny v kontextu České republiky, a to za využití interdisciplinárních kvalitativních i kvantitativních přístupů v širokém záběru napříč vybranými společenskými a humanitními vědami.

Náš ústav proto již v letech 2020–2021 započal se sběrem základních dat (databáze autentických svědectví z doby pandemie) a v dlouhodobém horizontu (2022–2023) koordinuje spolupráci s dalšími pracovišti Akademie věd ČR – Sociologický ústav AV ČR a Psychologický ústav AV ČR – v rámci interdisciplinárního projektu, který byl finančně podpořen Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Podrobnější informace jsou k dispozici na našem tematickém webu Covid–19 v paměti české společnosti, který je průběžně aktualizován o další data.

Výzkumný tým

vedoucí: Houda Přemysl
Hlaváček Jiří, Mücke Pavel, Tomáš Urbánek (PSÚ AV ČR), Martina Klicperová Baker (PSÚ AV ČR), Iva Poláčková Šolcová (PSÚ AV ČR), Miroslav Filip (PSÚ AV ČR), Jindřich Krejčí (SOÚ AV ČR), Paulína Tabery (SOÚ AV ČR), Radka Hanzlová (SOÚ AV ČR), Dana Hamplová (SOÚ AV ČR), Jan Klusáček (SOÚ AV ČR)

Současné projekty a badatelské priority oddělení

Cílem široce koncipovaného interdisciplinárního projektu s názvem Výzkum „doby covidové“ a „postcovidové“  je přispět k poznání (post)covidové doby v časech, kdy jsme stále ještě tzv. v oku hurikánu. Právě v tom spočívá unikátnost našeho projektu založeném na zasíťování institucí, protože aktuálně ani zdaleka zatím netušíme všechny budoucí důsledky dnešního stavu v tuzemském či globálním měřítku. O to více je v tuto chvíli důležitý a nezastupitelný sběr primárních dat, jež se mohou stát východiskem pro pozdější analýzy a interpretace. které budou o znalost toho, „jak to dopadlo“ zvýhodněny, avšak nebudou již mít možnost vrátit se v čase a zachytit nenahraditelné primární prameny v podobě reflexe přímých i nepřímých aktérů, a tím pomoci mapovat vývoj této mnohovrstevnaté globální krize a historického zlomu. Podrobnější informace na tematickém webu.

Tematické weby

Košík