Produkty

Hlavní stránka » Produkty »

Košík
Váš košík je prázdný.
Navštívit obchod

Obchodní podmínky (PDF)

Mimo ediční řadyLoading Updatuji...
Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie.
Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie.

Miroslav Vaněk - Pavel Mücke, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie. Praha, FHS UK - ÚSD AV ČR v.v.i. 2011, 296 stran (ISBN 978-80-87398-11-1 pro FHS; ISBN 978-80-7285-145-4 pro USD)

Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie.Více informací
"Orální historie jako výzkumná metoda či obor si v českém prostředí v uplynulých patnácti letech nalezla cestu k řadě badatelek a badatelů zabývajících se nedávnou minulostí a významným způsobem přispěla k obohacení bádání politických, sociálních a také kulturních dějin. Autoři se v této knize snažili podat nejenom teoretický a historiografický náhled na problematiku orální historie, ale i shrnul i nejnovější trendy v oblasti metodologie a metodiky vedení rozhovorů v jejich analýze a interpretaci. Zároveň autoři touto formou zprostředkovali své osobní zkušenosti z dlouholetého bádání v oblasti novodobých a soudobých dějin."

Cena: 200.00 CZK

Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J. A. Komenského v ofenzivě (1971–1989)
Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J. A. Komenského v ofenzivě (1971–1989)

Doubravka Olšáková: Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J. A. Komenského v ofenzivě (1971–1989). Nakladatelství Pavel Mervart 2012, 272 s. ISBN: 978-80-7465-011-6

Niky české historiografie. Uherskobrodská sympozia J. A. Komenského v ofenzivě (1971–1989)Více informací
Publikace přináší historii uherskobrodských sympozií, která se stala jedním z útočišť ne-li přímo svobodného bádání, tedy alespoň svobodného promýšlení význačných témat české historiografie v období posrpnové normalizace. Analýza okolností jejich vzniku a formování se zaměřuje především na vztah české historiografie a mocenské strategie její kontroly v letech 1948–1989. V první části této publikace se autoři věnují formování hlavních center a publikačních platforem komeniologického bádání v Československu v letech 1945–1989. Statě Doubravky Olšákové a Vladimíra Urbánka mapují vývoj české komeniologie v centru (Praze) i na periferii (Uherském Brodě), kde byl dohled oficiální moci, resp. oficiální historiografie, značně oslaben. Druhá část je věnována komparativnímu pohledu na způsob bádání o raném novověku ve středoevropském kontextu. Ze zahraničních autorů se zde nad postavením raně novověké historiografie zamýšlí Maciej Górny či Stanislaw Roszak, z českých pak Marie Koldinská. Poslední část přináší redigované rozhovory s organizátory i účastníky komeniologických sympozií v Uherském Brodě. Mezi ně patřili nejen komeniologové (Jiří Beneš, Martin Steiner, Marie Kyralová, Markéta Klosová, Marta Bečková, Vojtěch Balík), ale také filozofové (Jaroslava Pešková, Stanislav Sousedík) či historici. Stejně tak obsahuje tento svazek rozhovory k dějinám mimopražského komeniologického bádání, které jsou reflektovány především v rozhovorech se Svatoplukem Bimkou, Dagmar Hanelovou, Františkem Hýblem, Josefem Hapákem či Danou Večeřovou.

Cena: 269.00 CZK

Pražský proces 1979
Pražský proces 1979

Petr Blažek, Tomáš Bursík: Pražský proces 1979. Vyšetřování, soud a věznění členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Dokumenty

Cena: 300.00 CZK

Rusko jako téma a realita doma a v exilu. Vzpomínky na léta 1968–1990
Rusko jako téma a realita doma a v exilu. Vzpomínky na léta 1968–1990Rusko jako téma a realita doma a v exilu. Vzpomínky na léta 1968–1990Více informací
První část knížky – Rok 1968 pohledem zblízka – se věnuje událostem roku 1968, jichž se autor aktivně účastnil, a detailně líčí pozadí mnoha jednání v prostředí lidí, kteří v ÚV KSČ usilovali o změny. Text vznikl těsně po převratu v roce 1989 pro Komisi vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967–1970. Druhou, rozsáhlejší část knížky – SSSR jako téma a realita v

Cena: 150.00 CZK

Historik v soudobých dějinách
Historik v soudobých dějinách

Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám

Cena: 170.00 CZK

Tentokrát to bouchne
Tentokrát to bouchne

Edice dokumentů k organizaci a ohlasům kampaně proti signatářům Charty 77 (leden–únor 1977). K vydání připravil Petr Blažek. Vydala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta ve spolupráci s Odborem archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra ČR, Praha 2007. ISBN: 978-80-7308-176-8. 139s.

Tentokrát to bouchneVíce informací
Sborník dokumentů vydaný k mezinárodní vědecké konferenci u příležitosti 30. výročí vzniku Charty 77, konané ve dnech 21. až 23. března 2007 v prostorách Národního muzea a FF UK v Praze.

Cena: 170.00 CZK

A nepozdvihne meč…. Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989
A nepozdvihne meč…. Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989

A nepozdvihne meč…. Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989. Petr Blažek (ed.). Praha: Academia, 2008. 340 s. ISBN: 978-80-200-1558-7

A nepozdvihne meč…. Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989Více informací
Téma odpírání vojenské služby v komunistickém Československu, jakkoliv se jedná o téma závažné, zůstávalo doposud poněkud stranou pozornosti historiků. Tento sborník příspěvků ze semináře pořádaného Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR představuje tematicky ucelený soubor historických studií, rozhovorů s pamětníky i dobových archivních dokumentů, které fenomén odpíračství z různých úhlů pohledu přibližují. K otevřenému odpírání vojenské služby vedly stovky mladých mužů nejrůznější důvody – politické, filozofické, náboženské či národnostní. Největší počet odpíračů odvolávajících se na své svědomí pocházel z prostředí nedominantních náboženských skupin. Zejména svědkové Jehovovi odmítali plnit brannou povinnost s odkazem na biblická přikázání a svou radikální volbu nevnímali jako politicky motivovanou. Volili raději dobrovolně vězení nebo dlouholetou namáhavou práci v dolech. O charakteru komunistického režimu svědčí okolnost, že řada z nich byla odsouzena za stejný čin opakovaně k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Pozornost je v knize věnována také dalším otázkám spojeným s tématem odpírání vojenské služby, například kampani za prosazení náhradní civilní služby v osmdesátých letech, rehabilitaci odpíračů vojenské služby po roce 1989 nebo fenoménu proslulých „modrých knížek“.

Cena: 275.00 CZK

In the Shadow of Munich. British Policy towards Czechoslovakia from the Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement (1938 to 1942)
In the Shadow of Munich. British Policy towards Czechoslovakia from the Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement (1938 to 1942)

Smetana, Vít: In the Shadow of Munich. British Policy towards Czechoslovakia from the Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement (1938-1942), Prague, Karolinum Press 2008. ISBN
978-80-246-1373-4, 360 s.

In the Shadow of Munich. British Policy towards Czechoslovakia from the Endorsement to the Renunciation of the Munich Agreement (1938 to 1942)Více informací
Britská politika vůči Československu od přijetí do oduznání Mnichovské dohody (1938-42)] sleduje rozdílné přístupy a postupné proměňování britské politiky vůči Československu v době od mnichovské konference v září 1938 do britského prohlášení ze srpna 1942, že Mnichovská dohoda nebude mít jakýkoli vliv na budoucí teritoriální uspořádání.
Klíčovým tématem práce je přitom vliv Mnichova na britskou politickou scénu a na následnou britskou politiku vůči Československu ve středoevropském kontextu a také jeho rezonance v jednáních s československými exilovými představiteli. Práce je výsledkem autorova mnohaletého výzkumu zejména v britských archivech, doplněného o materiály zejména z archivů českých, a rovněž reflexe rozsáhlého množství pramenných edic, deníků a memoárové a odborné literatury. Snaží se přitom rozptýlit řadu mýtů a stereotypů, v jejichž zajetí zůstává dosavadní česká a zčásti též anglofonní historiografie při interpretaci britské politiky vůči Československu bezprostředně před druhou světovou válkou a v jejím průběhu.

Cena: 250.00 CZK

Charta 77: Dokumenty.
Charta 77: Dokumenty.

Charta 77: Dokumenty 1977–1989. Svazek 1–3. Eds. CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém. 1804 s.

Charta 77: Dokumenty.Více informací
V prvním a druhém svazku edice je otištěno v plném znění 598 mluvčími Charty 77 signovaných dokumentů (D1–D598) s rozsáhlým poznámkovým aparátem s údaji o tom, za jakých okolností jednotlivé dokumenty vznikly, jaké byly jejich další osudy, kde a jak byly v době svého vzniku publikovány či komentovány – v domácím samizdatovém prostředí, v exilovém tisku či v zahraničních rozhlasových stanicích (Hlas Ameriky, Svobodná Evropa a československé vysílání BBC). Třetí svazek publikace nazvaný Přílohy obsahuje více než devadesát většinou dosud nepublikovaných textů tematicky rozdělených do kapitol, které blíže dokumentují a osvětlují nejzávažnější okolnosti vzniku Charty 77 a domácího i mezinárodního kontextu roku 1977. Poprvé se zde (v příloze 1) uveřejňují první tři koncepty Prohlášení Charty77, dokumentující vývoj od původní myšlenky Výboru pro lidská práva až po koncepci otevřeného společenství, jak se jako Charta 77 představilo světové i domácí veřejnosti na začátku ledna 1977.

Cena: 800.00 CZK

Historické studie
Historické studie

Historické studie: K sedmdesátinám Milana Otáhala.
Praha, ÚSD 1998.
287 s.

Cena: 200.00 CZK

Umíněnost jako osud
Umíněnost jako osud

Umíněnost jako osud: Jan Vladislav pětasedmdesátiletý. K vydání připravili František Kautman a Vilém Prečan ve spolupráci s Milanem Drápalou. Praha, 1998. 188 s.

Cena: 60.00 CZK

Němci a Maďaři v Dekretech prezidenta republiky
Němci a Maďaři v Dekretech prezidenta republiky

Němci a Maďaři v Dekretech prezidenta republiky. Studie a dokumenty 1940–1945. Die Deutschen und Magyaren in den Dekreten des Präsidenten der Republik. Studien und Dokumente 1940–1945. Uspořádal Karel Jech.
Praha, ÚSD 2003. 688 s.

Cena: 300.00 CZK

Po stopách nedávné historie
Po stopách nedávné historie

Po stopách nedávné historie. Sborník k 75. narozeninám doc. Karla Kaplana. Uspořádal Jiří Pernes. Brno, ÚSD 2003.
360 s.

Cena: 90.00 CZK

K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989
K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989

HELENA NOSKOVÁ a kol.:
K problémům menšin v Československu v letech 1945-1989. Sborník studií. Praha, ÚSD 2005.
267 s.

Cena: 100.00 CZK

Československo a RVHP v letech 1949–1956
Československo a RVHP v letech 1949–1956

KAREL KAPLAN:
Československo a RVHP v letech 1949–1956. Praha, ÚSD 1995. 519 s.

Cena: 90.00 CZK

Czechoslovakia and Romania in the Versailles System
Czechoslovakia and Romania in the Versailles System

Oldřich Tůma and Jiří Jindra, editors
182 stran.

Cena: 150.00 CZK

V kradeném čase
V kradeném čase

VILÉM PREČAN:
V kradeném čase: Výběr studií, článků a úvah z let 1973–1993. Praha – Brno, ÚSD – Doplněk 1994.
620 s.

V kradeném časeVíce informací
Výběr z textů, většinou vyšlých pouze v zahraničí v době autorova exilu, doplněný o některé práce posledních tří let. Statě tematicky pokrývají téměř celý úsek českých, resp. slovenských dějin od zániku první republiky do zániku totalitního režimu, problematiku samizdatu a antisemitismu.

Cena: 120.00 CZK

Občanské fórum: Listopad – prosinec 1989
Občanské fórum: Listopad – prosinec 1989

JIŘÍ SUK:
Občanské fórum: Listopad – prosinec 1989. 2. díl Dokumenty. Praha – Brno, ÚSD – Doplněk 1998. 328 s.

Občanské fórum: Listopad – prosinec 1989Více informací
Chronologie událostí listopadové revoluce roku 1989.

Cena: 70.00 CZK

Paraf (PARalelní Akta Filozofie)
Paraf (PARalelní Akta Filozofie)

Petr Blažek: Paraf (PARalelní Akta Filozofie). Vydávání samizdatového časopisu 1985-1989. ÚSD AV ČR, Praha 2006, 109 s. + CD.

Cena: 90.00 CZK

Brno 1951
Brno 1951

JIŘÍ PERNES:
Brno 1951: Příspěvek k dějinám protikomunistického odporu na Moravě. Praha, ÚSD 1997.
196 s.

Brno 1951Více informací
Dokumenty o dělnických demonstracích v Brně po zrušení vánočního přídavku, následném vyšetřování a soudním postihu účastníků.

Cena: 30.00 CZK

Charta 77 očima současníků
Charta 77 očima současníků

Charta 77 očima současníků: Po dvaceti letech.
K vydání připravili B. Císařovská, M. Drápala, V. Prečan, J. Vančura. Praha – Brno, ÚSD – Doplněk 1997.
331 s.

Charta 77 očima současníkůVíce informací
Vzpomínky, reflexe a anketa o Chartě

Cena: 30.00 CZK

Československu věrni zůstali.
Československu věrni zůstali.

Životopisné rozhovory s německými antifašisty

Barbora Čermáková, David Weber (edd.)

Československu věrni zůstali.Více informací
Kniha přináší svědectví Němců, kteří se narodili v českých zemích a oni sami nebo jejich rodiny se postavili nacismu.

Pohled do takřka zapomenuté kapitoly českých dějin 20. století nabízejí životopisné rozhovory s pamětníky, svědky německého odboje proti fašismu. Ti byli jako první perzekuováni za války ze strany nacistického režimu a někteří i československými úřady po květnu 1945.

Kniha mimo jiné ukazuje příběh Němce z Chomutova, který bojoval v československé armádě na západní frontě, šumavské rodiny postižené nacisty za to, že se otec v krizových dnech před Mnichovem účastnil mobilizace, dělnické rodiny ze severní Moravy, která podporovala ruské a anglické zajatce, nebo příběh židovsko-německé rodiny pronásledované za války i po ní.

Druhá světová válka začala pro německé odpůrce nacismu s předstihem. Byli prvními oběťmi represí, které vypukly ihned po Mnichovu a záboru pohraničí v říjnu 1938. Válku strávili za šikanování od svých německých spoluobčanů, v pomoci domácímu odboji, v emigraci, v zahraničních armádách, ve věznicích a koncentračních táborech. Květen 1945 jim však nepřinesl pocit jednoznačného vítězství, neboť válka doznívala i po roce 1945 v marných pokusech o zachování rovnoprávného soužití Čechů a Němců v poválečném Československu.

Kniha zachycuje osudy českých Němců, kteří svůj život v kritických chvílích spojili s osudem Československa. Někteří zůstali, někteří odešli. Svému přesvědčení a „své republice“ však věrni zůstali.

Cena: 290.00 CZK

Občanská odvaha dělá politiku. Občanské fórum v Chebu a Nové fórum v Plavně  1989/1990
Občanská odvaha dělá politiku. Občanské fórum v Chebu a Nové fórum v Plavně 1989/1990

Barbora Čermáková, Zbyněk Černý, Pit Fiedler, Dietrich Kelterer (edd.), 230 x 160 mm, váz, 176 stran, ISBN 978-80-7285-118-8 Vydal Ústav pro soudobé dějiny, v.v.i.

Občanská odvaha dělá politiku. Občanské fórum v Chebu a Nové fórum v Plavně  1989/1990Více informací
Na příkladu hnutí Občanského fóra v Chebu a Nového fóra v Plavně kniha sleduje pozoruhodnou cestu utváření „občanské odvahy“: přerod od totalitní společnosti ke společnosti demokratické, roli občanské politiky na formování opozice a zdroje odvahy jednotlivců.

Cheb a Plavno leží na opačné straně Krušných hor a poloha na česko-německém pomezí výrazným způsobem ovlivnila životy obou měst a jejich obyvatel. Zničující důsledky druhé světové války, „spuštění“ železné opony a nastolení komunistického režimu přeťalo zcela nevratně život v regionech. Nadechnutí ke svobodnému vyjádření přicházelo nesměle již od osmdesátých let – nejprve v bývalé NDR, později i v ČSSR –, ale ke skutečně sebevědomému kroku se občané odhodlali až na podzim roku 1989.

Na základě rozhovorů s pamětníky se autoři publikace pokusili nastínit obraz událostí let 1989 a 1990 v kontextu vzniku a vývoje opozičních skupin v chebském a plavenském regionu i se zřetelem k tomu, jak se vyvíjely osudy jejich aktérů v době popřevratové.

Jaké byly cesty „občanské odvahy“? Co motivovalo lidi k aktivnímu vstupu do politiky? Chápali své angažování jako výraz politického přesvědčení, nebo „pouhou“ občanskou povinnost? A jak hodnotí Občanské a Nové fórum s odstupem dvaceti let?

Cena: 249.00 CZK

„Podzemní univerzita“ pražských bohemistů. Ukázka paralelní kultury v „normalizovaném“ Československu
„Podzemní univerzita“ pražských bohemistů. Ukázka paralelní kultury v „normalizovaném“ Československu

Karoline von Graevenitz: „Podzemní univerzita“ pražských bohemistů. Ukázka paralelní kultury v „normalizovaném“ Československu. Vyd. Ústav pro soudobé dějiny, 2009.

„Podzemní univerzita“ pražských bohemistů. Ukázka paralelní kultury v „normalizovaném“ ČeskoslovenskuVíce informací
Práce přibližuje jeden ze svébytných rysů paralelní kultury v „normalizovaném“ Československu. Jednalo o tzv. podzemní univerzitu zřízenou na konci 80. let minulého století v oboru bohemistika, kde vyučovali pedagogové vyloučení ze svých vysokoškolských pracovišť. Jako posluchači ji navštěvovali také exponovaní disidenti. Podzemní univerzita bohemistiky pracovala na základě standardního učebního programu a usilovala o zavedení institucionalizovanou formu studia s formálními náležitostmi a zakončením. Po sametové revoluci v roce 1989 se podařilo podzemní univerzitu bohemistiky prosadit do oficiálního studijního programu Filozofické fakulty Karlovy univerzity.

Autorka pracovala s archivními prameny a také metodou oral history vyzpovídala tehdejší přednášející i studenty. Kniha tak osahuje osobní postřehy a hodnocení pamětníků.

Cena: 120.00 CZK

Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury
Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury

Petr Roubal: Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2013, 109 s., ISBN: 9788072851690.

Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kulturyVíce informací
Stručná studie o procesu odvolávání poslanců Federálního shromáždění a kooptaci nových poslanců na jejich místa na přelomu let 1989 a 1990. Na základě archivních pramenů a rozhovorů s bývalými poslanci studie ukazuje, jak kooptace zapadají do širšího rámce listopadové revoluce. Rozebírá vznik ideje kooptací (zejména roli Zdeňka Jičínského), i jejich nesnadné prosazení proti vůli samotných poslanců. Věnuje se také důsledkům kooptací, které měly důležitý vliv na formování polistopadové politické kultury, mj. zahájily politickou kariéru mnoha polistopadových politiků (např. Miloš Zeman, Lubomír Zaorálek, Miroslav Macek či Vlasta Parkanová).

Cena: 80.00 CZK

Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu).
Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu).

Emilie Těšínská: Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu). Data a dokumenty (1896-1945).

Cena: 125.00 CZK 


Demokratická revoluce 1989 Československo 1968.cz Československo 38-89 Němečtí odpůrci nacismu v Československu jewishhistory.cz výzkumný projekt KSČ a bolševismus Disappeared Science

Nejprodávanější