Pracovní skupina pro paměťová studia

Pracovní skupina vznikla během práce na projektu výzkumu pamětních míst na komunistický režim. V konceptuálním a metodologickém rámci paměťových studií se zabývá výzkumem historické paměti, jejími projevy a podobami. Nechce cíleně vstupovat na pole výzkumu individuální historické paměti, jež je předmětem zájmu etnologie nebo orální historie, byť výsledky těchto disciplín, stejně jako řady dalších hraničních disciplín, využívá. Primárním předmětem vědeckého zájmu pracovní skupiny je především kolektivní, agregovaná historická paměť. Podoby, projevy a proměny toho, jak je generována, reflektována a prezentována ve veřejném prostoru reálném, virtuálním i mediálním. Ve své činnosti se hlásí ke kodexům chování, v ohledu badatelském i etickém, jak je formulují zásady Memory Studies Association.

Projekt Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa byl v letech 2011–2015 podpořen Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Jeho pokračování je začleněno do výzkumného programu AV ČR Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací (Strategie AV 21).

Viz web Pamětní místa na komunistický režim, mezinárodní konference How we remember.

Výzkumný tým

vedoucí: Tůma Oldřich
Devátá Markéta, Švardová Petra, Tučková Michaela

Současné projekty a badatelské priority oddělení

Ve spolupráci se slovenskými kolegy se pracovní skupina chce soustředit na komparativní výzkum kolektivní paměti poválečného Československa s cílem ověřit výchozí hypotézu o rozdílném vnímání společné (komunistické) minulosti českou a slovenskou společností.
Zároveň se chce nadále věnovat fenoménu postkomunistické paměti a jejímu srovnávání v širokém transnacionálním měřítku a zapojit se do mezinárodního projektu Post-Socialist Memory in a Global Perspective organizovaného Memory Studies Association.

Tematické weby

Košík