Completed projects

Akademie věd jako prostředek sovětizace vědy. Sovětizace středoevropských vědeckých institucí po nastolení komunismu (2011–2013, GA ČR)

Aktuální otázky českých dějin v mezinárodních souvislostech (2001–2004, GA AV)

Antitotalitní demokratická revoluce 1989 v Československu (1991–1993, GA AV)

Astronomie ve středověkých latinských rukopisech a starých tiscích (2003–2005, GA ČR)

Autoritářská sekularizace v české komunistické diktatuře. Příklad českého evangelického prostředí 1948–1989 (2009–2011, GA AV)

Bibliografie k soudobým dějinám (1994–1996, GA ČR)

Bibliografie soudobých českých / československých dějin (1997–1999, GA ČR)

Bibliografie soudobých českých /československých dějin 1990–1995 (1997, GA AV)

Bibliografie soudobých českých/československých dějin 1918–2004 (2003–2005, GA AV)

Bitva na Dukle – legendy a skutečnost (2007–2009, GA AV)

Česká novinářka Milena Jesenská ve světle pramenů a dokumentů (1998–1999, GA AV)

Česká společnost v období normalizace a revoluce 1969–1989 (1994–1996, GA ČR)

Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace: životopisná vyprávění (2011–2015, GA ČR)

České dějepisectví v letech 1930–1989 (1994–1996, GA ČR)

Česko-rakouské souvislosti Pražského jara a jeho důsledků (2008, MZV)

Československá strana národně socialistická v letech 1945–1948 (2001–2001, GA AV)

Československo 1945–1967 (1994–1996, GA ČR)

Československo 1969–1989 (1997–1999, GA ČR)

Československo a evropská politika Velké Británie, USA a Sovětského svazu 1939–1945 (2002, GA AV)

Československo a spojenecké velmoci v letech 1941–1945. Edice pramenů (1998–1999, GA ČR)

Československo a velmoci 1938–1948 (1992–1994, GA AV)

Československo-britské vztahy v letech 1938–1948 (2004–2006, GA AV)

Československý demokratický exil a západní velmoci v letech 1948–1963 (2005–2007, GA AV)

Československý exil 1948–1989 (1999–2002, MZV)

Československý politický a kulturní exil 1948–1989 (1999–2001, GA ČR)

Čeští vědci v exilu 1948–1989 (2008–2011, GA AV)

Činnost a úloha Státní bezpečnosti v letech 1969–1989 (1991–1993, GA AV)

Dějiny české elektrochemie (2006–2008, GA ČR)

Dějiny české společnosti (2007–2011, GA ČR)

Dějiny české společnosti v letech 1945–1989 (2003–2005, GA ČR)

Dějiny českých zemí v mezinárodním kontextu (1996–2000, GA AV)

Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu) 1896–1972 (2007–2009, GA ČR)

Dekrety prezidenta republiky z let 1940–1945 (2001–2002, MZV)

Dělnické demonstrace v Brně v roce 1951 (1997, GA AV)

Dokumentace k soudobým dějinám. Chronologie dějin Československa v období 17.11. 1989 – 31.12. 1992 (1994–1996, GA ČR)

Dokumentační, informační a badatelské centrum k rokům 1968 a 1989 (2002–2004, GA AV)

Dokumenty Charty 77 1977–1992 (1995–1996, GA ČR)

Dokumenty z českých archivů k historii studené války v letech 1954–1964 (1999–2000, MZV)

Dokumenty z českých archivů k historii studené války 1964–1982 (2002–2004, MZV)

Dvě publikace z dějin druhé světové války (1995, GA ČR)

Encyklopedický slovník českých dějin 1938–1945 (1999–2001, GA ČR)

Federální shromáždění 1989–92: Emancipace zákonodárné moci (2011–2013, GA ČR)

Formy a rozsah perzekuce Čechů, československých občanů a obyvatel českých zemí v Sovětském svazu 1918–1956 (2004–2006, GA ČR)

Geneze, vývoj a realizace ideje národní fronty. Proměny společnosti v Československu v období let 1938–1953 (2001–2003, GA ČR)

Historické vědomí české společnosti v letech 1968–1989 (2006–2008, GA ČR)

Historický kontext aplikovaného výzkumu v ČR v letech 1968 až 2009 jako východisko pro optimalizaci podpory výzkumu z veřejných zdrojů (2015–2016, TA ČR)

Intelektuální komunikace v 17. století: Jan Opsimathes (2008–2010, GA AV)

Kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit: prvních pět let komunistické vlády (2003, GA AV)

„Kádrový posudek si píše každý sám“: kádrování, prověřování a čistky v Československu 1948–1989 (2008–2011, GA ČR)

Klub za socialistickou přestavbu Obroda. Dokumenty (1995, GA ČR)

Komunistická strana Československa a bolševismus (2008–2012, GA ČR)

Komunistické Československo na přelomu 50. a 60. let. Od utužování režimu k liberalizaci 1958–1963 (2004–2006, GA ČR)

Kořeny československé reformy 1968 (2007, GA AV)

Krize komunistického systému v Československu 1953–1957 (2000–2002, GA ČR)

Kruh nezávislé inteligence. Příspěvek k podílu inteligence na pádu komunismu v Československu (1999, GA AV)

KSČ a radikální socialismus v Československu 1918–1989 (2001–2005, GA AV)

Kulturní a společenské aktivity mladé generace a cesta k občanské společnosti (1999–2001, GA AV)

Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980–1989 (2003, GA AV)

Lidé a společenství Charty 77 (2003, GA AV)

Metoda orální historie v soudobých dějinách (2004, GA AV)

Multinacionalita a věda. Multikulturní a multinacionální souvislosti vědy a vzdělanosti v prostoru Československa 1918–1948 (2007–2009, GA AV)

Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943–1945. Edice dokumentů (2004–2006, GA ČR)

Národní identita a kulturní dědictví; moderní systémy sběru, uchování a zpracování informací (2001–2004, GA AV)

Národnostní politika Československa v letech 1945–1954 (1998–2000, GA ČR)

Neformální mírové aktivity v Československu 1980–1989 (2004–2005, GA AV)

„O nový československý model socialismu.“ Interdisciplinární vědecké týmy při Československé akademii věd v 60. letech (2013–2016, GA ČR)

Občanské fórum v demokratické revoluci (1997, GA AV)

Od demokratického socialismu k demokracii. Nekomunistická socialistická opozice v Brně v letech 1968–1972 (1999, GA AV)

Opozice, odpor a společenské odmítání obyvatelstva v ČSSR a NDR po roce 1968 (2007–2009, GA AV)

Osud židů v protektorátu Čechy a Morava. Edice a studie (1996, GA ČR)

Osud židů v protektorátu. Sociální, národnostní a demografická struktura židovského obyvatelstva v Praze a její proměny v letech 1938–1945 (1993–1995, GA AV)

Osvobození Československa (2002–2004, GA ČR)

Plánování nepředstavitelného: přípravy Východního bloku k válce v jaderném věku (2005, MZV)

Pobyt sovětských vojsk na území Československa v letech 1968–1991 (1993–1995, GA AV)

Počátky marxistického revizionismu v Československu ve druhé polovině 50. let (2001–2001, GA AV)

Politická transformace v Československu a České republice 1989–1997. Historická analýza (2007–2009, GA ČR)

Politické a veřejné působení Gustáva Husáka v letech 1963–1970. Od rehabilitace k přijetí poučení z krizového vývoje (2009–2011, GA ČR)

Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interviews (2002–2004, GA ČR)

Politické elity v Československu a jejich změny v letech 1938–1953/55 (1991–1993, GA AV)

Politické elity v Československu a jejich změny v letech 1945–1956 (1994–1996, GA AV)

Politické vědy v Československu v letech 1945–1960 jako nástroj komunistické státní ideologie (2010–2012, GA ČR)

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970 (2001–2003, GA ČR)

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970 (2009–2011, GA ČR)

Prameny k dějinám Pražského jara 1967–1970 (1998–2000, GA ČR)

Prameny k dějinám Pražského jara 1968 (1994, GA ČR)

Prameny k dějinám Pražského jara 1968. Ediční řada dokumentů (1991–1993, GA AV)

Prameny k dějinám Pražského jara 1968–1969 (1995–1997, GA ČR)

Právní formy perzekuce v letech 1939–1960: srovnávací aspekty (2009–2011, GA ČR)

Právní předpisy a německé obyvatelstvo Československa po roce 1945 (2009, MZV)

Proces upevňování totalitního systému v Československu. Akční výbory Národní fronty po únoru 1948 (2005–2007, GA ČR)

Proměny vlastnických a dalších majetkových vztahů v českých zemích v letech 1945–1960. Charakter, vymezení, institucionální báze (2014–2016, GA ČR)

Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 (2006–2008, GA ČR)

Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence (2006–2008, GA ČR)

Překladová ročenka Prague Yearbook for Contemporary History (1998–2000, GA ČR)

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa (2011–2015, MŠMT)

Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století (2011–2014, MŠMT)

Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1949–1956 (1995, GA ČR)

Rezistence vůči komunistickému režimu v Československu 1948–1989. Její zdroje, projevy a ohlasy (2012–2016, GA ČR)

Rozvojové zájmy pohraničních regionů na příkladu Orlicka (2006–2011, MŠMT)

Sbírka J. Smutného a kritické zpracování pamětí E. Beneše (2002, MZV)

Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989 (1998–2000, GA ČR)

Sokol za komunismu: Kontinuita a diskontinuita v poválečné tělesné kultuře (2011–2013, GA ČR)

Sovětská armáda v Československu 1968–1991 (1996–1997, GA ČR)

Sovětský blok a Československo 1957–1967 (1999, GA AV)

Sphaera octava. Historický vývoj představ o sféře stálic (2011–2015, GA ČR)

Společenské a politické aspekty existence a rozvoje nezávislých hudebních žánrů a trendů v České republice od 60. let do roku 1989 (2006–2009, GA AV)

Společenské aspekty chalupářské subkultury při studiu každodennosti v období tzv. normalizace (2007–2009, GA AV)

Srpen 1969. Edice dokumentů (1996, GA AV)

Stát a katolická církev v Československu v letech 1968–1989 (2003–2005, GA AV)

Studenti v období pádu komunismu v Československu: životopisná interviews (1996–1998, GA AV)

Treuegemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten a plány československé exilové vlády pro německou menšinu (2001–2003, GA ČR)

Uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví. Moderní systémy sběru, zpracování, uchování a analýzy informací (1996–2000, GA AV)

V náruči státu: péče, převýchova a produkce občana na příkladu romských chovanců dětských domovů, 1970–2010 (2009–2011, GA ČR)

Vatikánská diplomacie (2001–2002, MZV)

Věda a ideologie. „Tvůrčí darwinismus“ jako součást totalitního ideologického rámce a restrukturalizace ve vědách o životě v Československu 1948–1959 (2010–2012, GA ČR)

Vědecká korespondence Jaroslava Heyrovského (2009–2011, GA AV)

Velká Británie a podpora odbojového hnutí v českých zemích a na Slovensku v letech 1940–1945 (2002–2003, GA AV)

Velký experiment socialistické moderny. Příčiny, způsoby legitimizace a sociální praxe likvidace historického města Most (2012–2014, GA ČR)

Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období takzvané normalizace. Životopisné rozhovory (2005, GA AV)

Volný čas v českých zemích 1957–1967 (2009–2011, GA ČR)

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Dějiny opoziční skupiny, 1978–1989 (2007–2009, GA AV)

Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949–1953). Sovětizace československého školství (2007–2009, GA ČR)

Vývoj politické ideologie Občanské demokratické strany 1991–2004 (2005–2007, GA ČR)

Výzkumné centrum pro dějiny vědy (2000–2004, MŠMT)

Zakladatelské období a první krize komunistického systému v Československu 1948–1953 (1991–1993, GA AV)

Zákonná opatření a nezákonné zásahy vůči skupinám obyvatelstva a jednotlivcům v Československu v letech 1938–1945 (2003, MZV)

Zpřístupnění dosud neznámých a nepřístupných sovětských dokumentů k událostem Pražského jara a vojenské intervence armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 (2005–2007, MZV)

Židé a česká společnost 1938–1941 (1996–1998, GA AV)

Židovská problematika a antisemitismus ve světle retribučních soudů 1945–1948 (1999–2002, GA AV)

Thematic webs

Basket