CfA: Dějiny ve veřejném prostoru IV

Vyhlašujeme Call for Abstracts na čtvrtý ročník konference Dějiny ve veřejném prostoru na téma Paměť pod tlakem: napětí, konflikty, katarze, která se bude konat 17.–18. října 2024 na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Historie vždy byla v úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nečekaně prolamuje i nepozorovaně prosakuje, poskytuje živnou půdu představám o budoucnosti a někdy také legitimizuje naše rozhodování. Způsoby, jakými jako společnost užíváme minulost, proto vyžadují průběžnou reflexi. Zástupci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Historického ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Národního muzea a neziskové organizace Antikomplex tvoří platformu, jež v pravidelném intervalu poskytuje příležitost k mezioborové diskuzi zahrnující širokou škálu přístupů a zkušeností, které se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru dotýkají.

Paměť bez konfliktů, rozdílných perspektiv a neustálých proměn neexistuje. V posledních letech na ni působila celá řada vlivů: prožíváme ozbrojené konflikty, ale také vnímáme kulturní války nebo environmentální problémy, které ovlivňují naše představy o minulosti a budoucnosti. Kromě těchto aktuálně zakoušených událostí nelze nezmínit vliv pandemie Covid-19 na způsoby, jakými zacházíme s minulostí ve veřejném prostoru. Na tyto impulzy reagují jak různorodé paměťové instituce, tak paměťová studia, která popisují mimo jiné radikalizaci paměti, prézentismus či zdůrazňují její dynamiku skrze pojem ekologie paměti. Čtvrtý ročník fóra Dějiny ve veřejném prostoru proto věnujeme proměnám paměti pod tlakem nejrůznějších tenzí a konfliktů.

Fórum chápeme jako otevřenou platformu pro setkávání různých profesí, oborů a přístupů, které se snaží o reflexi našeho vztahu k minulosti, sebereflexi vlastní zkušenosti a obohacení vlastní praxe o nové podněty.

Ukončení registrace příspěvků: 31. května 2024
Výsledek výběru příspěvků: 28. června 2024

REGISTRACE PŘÍSPĚVKŮ

Tematické okruhy

1. Paměť a konflikty

Jako konflikty chápeme nejen současné války, ale také války kulturní, jednotlivé kontroverze, konfliktní výklady a interpretace konkrétní historické události. Zároveň s tím chceme akcentovat perspektivu smíření a poválečné obnovy. Vnímáme souvislost mezi připomínáním již ukončených konfliktů s konflikty stávajícími. Chceme se také zaměřit na vliv digitálních médií a technologií na paměťové konflikty.

2. Centra a periferie paměti

Paměť není nikdy jednotná. Klademe si proto za cíl zmapovat a lépe porozumět centrům i okrajům paměti v lokálních i globálních rámcích. Kategorie centra a periferie chápeme jako proměnlivé v závislosti na čase a perspektivě. Zajímá nás také, jak využívat okrajové perspektivy a témata ve vzdělávání.

3. Proměny přístupů k paměti

Třetí blok vyzývá k reflexi současných debat o proměnách paměti jako takové. Paměť se od dob sociální paměti Maurice Halbwachse, ale i míst paměti Pierra Nory výrazně změnila. Otevíráme prostor pro diskusi o koncepčních posunech v tomto poli, ať se již jedná o paměť jako celek nebo o její jednotlivé projevy (digitální média, média paměti, populární kultura, muzea a další paměťové instituce, školství a vzdělávání, paměť a krajina či paměť a změna klimatu).

Anonymizované příspěvky bude vybírat Programový výbor.

Hlavní přednášející
Andrew Hoskins

Andrew Hoskins je profesorem na Univerzitě v Glasgow. Ve svém interdisciplinárním výzkumu usiluje o porozumění způsobům, jakými je společnost proměňována digitálními technologiemi a médii. Zaměřuje se zejména na oblasti paměti, zapomínání, soukromí, bezpečnosti a také na vliv technologií na povahu, prožívání i důsledky válečných konfliktů. Andrew Hoskins je spoluzakladatelem odborných časopisů Journal of Memory, Mind & Media (Cambridge University Press), Memory Studies (SAGE) a Digital War (Palgrave Springer).

Konferenční poplatky (přednášející i posluchači):

Vstup 1 den: 400,- Kč

Vstup oba dny: 500,- Kč

Studenti: zdarma (nutné na místě předložit platný studentský průkaz nebo potvrzení o studiu)

Vybrané příspěvky bude možné publikovat jako studie v časopisech Dějiny a současnost, Moderní dějiny a Soudobé dějiny.

www.forumdvp.ff.cuni.cz

Tematické weby

Košík