Knihovna

V souladu s výzkumným záměrem ústavu je knihovna koncipována jako pracoviště se speciálním knihovním fondem k českým/ československým politickým, sociálním, hospodářským a kulturním dějinám od 30. let 20. století do současnosti a k dějinám vědy.

Knihovna systematicky shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje české a výběrově i zahraniční monografické a periodické publikace v tištěné i audiovizuální formě k dějinám předmnichovské republiky, protektorátu, období budování socialismu, komunistického režimu 1948–1989 a polistopadové transformace. Sledována je i problematika česko-slovenských a česko-německých vztahů, českého/československého exilu v období 1939–1989, lidských práv, opozičních hnutí a disentu, menšin; výběrově pak literatura k otázkám mezinárodních vztahů (zejména v období studené války) a evropské integrace, k obecným světovým dějinám, k problematice historiografie, politologie, filosofie a sociologie, literární vědy a kulturního dědictví. Knihovna soustavně rozšiřuje a zpřístupňuje fond slovenských odborných publikací a časopisů.

Knižní fond, který čítá přes 50.000 svazků, obsahuje mj. významný soubor exilové knižní a časopisecké produkce. Aktuálně knihovna odebírá přes 200 českých a zahraničních odborných časopisů a ročenek. Celkem je v knihovně uloženo, v různé míře úplnosti, přes 800 titulů periodik.

Katalog knihovny ÚSD je součástí Souborného katalogu Akademie věd ČR a také Souborného katalogu ČR. Knihovna spolupracuje, zejména v oblasti výměny publikací, s řadou domácích a zahraničních institucí příbuzného zaměření a účastní se projektu Jednotné informační brány.

Studovna

Otevírací doba pro veřejnost
pondělí, úterý a čtvrtek 9.00 – 16.30

Ve veřejně přístupné studovně jsou volně k dispozici aktuální čísla domácích a zahraničních časopisů, dokumenty encyklopedického charakteru, adresáře, bibliografie a kompletní produkce ústavu. Studovna disponuje připojením k wi-fi a kapacitou devíti studijních míst. Rozsah a podmínky poskytovaných služeb jsou stanoveny Knihovním řádem.

Bibliografické pracoviště

Bibliografické pracoviště sleduje historiografii od roku 1918 do současnosti v mezioborových souvislostech, zejména ve vztahu ke společenskovědním disciplínám. Spravuje dvě on-line báze, do kterých kromě současné produkce průběžně doplňuje také starší české i zahraniční záznamy.

Do báze článků jsou systematicky excerpovány a analyticky popsány české a zahraniční odborné časopisy, kolektivní monografie a sborníky. Databáze článků se ročně rozroste asi o 3 000 záznamů, aktuálně obsahuje téměř 60 000 záznamů.

Báze Výběrová bibliografie obsahuje záznamy českých a zahraničních publikací, článků a kapitol od r. 2010, výběrově i starší. Databáze se ročně rozroste asi o 3 500 záznamů, v současnosti jich obsahuje bezmála 16 000. Upozorňujeme uživatele, že v bibliografické bázi jsou zahrnuty i záznamy titulů, které knihovna fyzicky nevlastní, nicméně na vyžádání je schopna je zajistit. Pro vyhledávání a snazší orientaci v bázi doporučujeme využít speciálně sestaveného třídění. Soubor i s nápovědou naleznete zde.

V minulých letech ústav knižně vydal několik personálních a tematicky uspořádaných bibliografií (např. k pražskému jaru, k samizdatu, k odsunu sovětských vojsk) a také tři kumulativní bibliografie od roku 1918 do roku 1995, resp. 1999 a 2004 (viz elektronické publikace).

Tematické weby

Košík