CfP: Mezinárodní konference „Jak si přáli bydlet naši pracující?“

Pořadatelé: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.; Fakulta architektury ČVUT v Praze
Datum a místo konání: 9. října 2020, Praha
Termín zasílání abstraktů: 31. července 2020
Délka konferenčního příspěvku: 20 minut
Jednací jazyk:  čeština a angličtina
Kontakt: Hubert Guzik (hubert.guzik@fa.cvut.cz)

Využití sociologických poznatků při plánování bytové výstavby v poválečné Evropě bývá čím dál častěji vnímáno jako specifický projev expertokracie či sociálního inženýrství. Historikové, sociologové a historikové architektury formulovali v této souvislosti řadu výzkumných podtémat. Mapovali mezinárodní přenos sociologicko-architektonického diskurzu. Ptali se po dopadech sociologické expertizy na praxi bytových politik v welfare states či – použijeme-li obrat od Jánose Kornaie – ve východoevropských premature welfare states. Rozebírali, nakolik nové podoby mezioborové spolupráce podněcovaly procesy architektonické participace a jak přispívaly k redefinování samotné profese architekta. Fundamentální politicko-ideologické rozdíly mezi lidovými a západními demokraciemi, a také odlišné trajektorie vytváření „společnosti vědění“ na obou stranách železné opony, se zdá ustupují v těchto pohledech do pozadí. Přesto stranou badatelského zájmu nezůstaly ani otázky (ne)existence veřejného mínění v zemích státního socialismu a potažmo relevance státem podporované sociologicko-architektonické expertizy.

Spolu s tím, jak se v počátcích 20. století instrumentárium oboru obohatilo o poznatky převzaté z demografie a hygieny, architekta-tvůrce začal postupně nahrazovat architekt-expert. Po roce 1945 pozorujeme nástup sociologicko-architektonických týmů, které si předsevzaly, že vypracují empiricky podložená kritéria bytové výstavby lidského měřítka. Tyto týmy vycházely hlavně ze statisticky zjištěných antropologických konstant a za cíl si vytkly vznik prosperujících sousedských či městských komunit. Jejich expertíza nezřídka poskytovala legitimitu rozhodnutím politické moci a přinášela příslib výkonnosti bytové politiky a systému obytné výstavby. Založení architektonického navrhování na znalostech sociálních věd zůstávalo nicméně často jen mocenskou strategií, a zejména ve východní Evropě se jen příležitostně otisklo do podoby postaveného prostředí.

Konference ,,Jak si přáli bydlet naši pracující? Sociologická expertíza a bytová výstavba 1945-1989“ chce propojit badatele zabývající se dějinami sociologických výzkumů v architektuře doby státního socialismu a konfrontovat jejich poznatky s výsledky výzkumů západních kolegů. Cílem je nastínit aktuální metodologické přístupy a formulovat směry budoucího bádání. Uvítáme příspěvky reflektující ukončené, probíhající či plánované výzkumy, které se dotýkají mj. těchto otázek:

Prosíme o zasílání abstraktů příspěvků (v délce do 350 slov) spolu s krátkým životopisem (do 150 slov) nejpozději do 31. července 2020 na adresu hubert.guzik@fa.cvut.cz. Aktivní účastníci, kteří si nebudou moci zajistit prostředky na cestu a ubytování, mohou požádat o finanční podporu.

Vědecký výbor konference:
Slavomíra Ferenčuhová (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
Hubert Guzik (Fakulta architektury ČVUT v Praze)
Petr Roubal (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.)
Rostislav Švácha (Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.)

Dokumenty ke stažení:

Tematické weby

Košík