CfP: Revizionismus a výzkum soudobých dějin

Mediální polemika o revizionismu v bádání o socialistickém Československu upozornila na důležitou skutečnost, že také historiografie a obecně humanitní a společenské vědy pravidelně přehodnocují východiska i závěry svých výzkumů. Tyto revize jsou základem odborných kontroverzí, které často odrážejí aktuální politické spory a mohou se proto přenášet do diskuzí probíhajících daleko za hranicemi akademické sféry. Témata ze soudobých dějin jsou dlouhodobě ústředním tématem takových polemik.
Diskuze o totalitarismu a revizionismu ve výzkumu státního socialismu, které se nejnověji věnuje článek Radka Bubna a Martina Štefka Konceptuální labyrinty. Kolik pojetí totalitarismu znáš, tolikrát jsi revizionistou? (Soudobé dějiny 2/2021), je slavnou a dnes již archetypální polemikou tohoto typu. Jednalo se však pouze o jeden z mnoha podobných sporů o metodologické inovace a výkladové revize ve studiu soudobých dějin.
Redakce časopisu Soudobé dějiny/CJCH v návaznosti na publikaci zmíněného článku vyhlašuje výzvu autorkám a autorům k zasílání článků pro tematické číslo věnované tomuto fenoménu. Cílem čísla je otevřít diskuzi o revizionismu, která by ukázala šíři této problematiky a poukázala například na komplikované dějiny pojmu revizionismu, interakci mezi historiografií a politikou v polemikách o výkladech nedávné minulosti či na další „revizionistické“ spory, které současná česká debata zatím přehlížela.

Témata studií mohou zahrnovat například:

1) Revizionismus – dějiny pojmu
2) Metodologie výzkumu soudobých dějin a problém revizionismu
3) Historické revize a zkoumání vědeckých kontroverzí
4) Diskuze o revizionismu ve výzkumu studené války
5) Popírání holokaustu a další extrémní podoby historické revize
6) Genderově inspirované revize dominantních historických konceptů a aktérů
7) Revizionismus a mediální obraz výzkumu v soudobých dějinách
8) Historické revize a politika dějin

Rukopisy studií je možné zasílat do 15. 2. 2022 prostřednictvím elektronického redakčního systému časopisu. Podrobnější informace a pokyny pro autory naleznete na našem webu www.sd.usd.cas.cz.

Tematické weby

Košík