CfP: Mezinárodní konference „Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě“

Dovolujeme si vás srdečně pozvat k účasti na mezinárodní odborné konferenci Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě:  organizace – disciplinace – zkušenost – kultura. (english version follows)

Pořadatelé:
Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i.
Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Společnost pro výzkum dějin vojenství, z. s.
Terezín – město změny, z. s.

Místo a čas konání: Terezín, čtvrtek 22. 10. (9-18) – pátek 23. 10. (9-12) 2020.

Tématem mezinárodní odborné konference Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě je fenomén vojenské služby, s důrazem na službu povinnou/základní, nijak nevylučujícím témata, týkající se vojenské služby v období před nástupem braneckých armád. Časově je konference vymezena obdobím pozdního raného novověku až současnosti. Geografickým vymezením je prostor českých zemí a Slovenska s přesahy do střední Evropy, nahlédnutý v perspektivě historických a humanitních věd. Ambicí pořadatelů je pojmout konferenci jako snahu podpořit zatím nepříliš intenzivní dialog mezi odborníky z oblasti vojenství, historiky vojenství, antropology, etnology a sociology a dalšími, zabývajícími se podobnými problémy.

Konference se bude soustřeďovat na problematiku organizace a státního zajištění vojenské služby ve smyslu teorie fiskálně-militárního státu, tématem vztahu sociální disciplinace a vojenství, zkušeností povinné vojenské služby a jejím vlivem na aktérskou subjektivitu, genderovými aspekty vojenské služby a také kulturou vojenské služby, ať již v sémiotickém pojetí, nebo ve smyslu materiální kultury a vojenského folklóru.

Zájemci o účast nechť zašlou abstrakt svého příspěvku o maximální délce 200 slov nejpozději do 30. 6. 2020 emailem na adresu konference2020@dejinyvojenstvi.cz. Délka prezentovaného příspěvku je nejvýše 20 minut. Vybrané příspěvky z konference budou následně publikovány formou monotematického čísla v odborném recenzovaném časopise. Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Konferenční poplatek se nehradí. Na místě občerstvení a možnost vlastního stravování. Pro účastníky možné zajistit na vlastní náklady ubytování. Pro zájemce bude od 14:00 v pátek pořádána zdarma prohlídka Velké pevnosti Terezín včetně podzemního protiminového systému.

Organizační výbor konference:

Konference je jedním z výstupů grantového projektu „Armáda jako nástroj socializace: Reflexe fenoménu základní vojenské služby v českých zemích (1968-2004)“, podpořeného Grantovou agenturou ČR (projekt č. 19-19311S).

Pozvánku ke stažení naleznete zde.

__________

CFP: MILITARY SERVICE IN AN INTERDISCIPLINARY PERSPECTIVE, INTERNATIONAL CONFERENCE, OCTOBER 22–23, 2020, TEREZIN

We would like to cordially invite you to participate in the international conference Military Service in an Interdisciplinary Perspective: Organization – Discipline – Experience – Culture, organized by the Institute of Contemporary History and the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, Czech society for military historical research, and Terezin – the city of change, from 22nd to 23rd October 2020 in Terezin (Czech Republic).

The theme of the international conference is the phenomenon of military service, with an emphasis on service compulsory / basic, no-exclusive topics related to military service during the period before the onset of primarily recruiting armies. The time period of the conference is defined by the period of late early modern times up to the present. The geographical delimitation is the space of the Czech lands and Slovakia with overlaps into Central Europe, seen from the perspective of historical and human sciences. The ambition of the organizers is to conceive of the conference as an effort to promote not yet intensive dialogue between military experts, military historians, anthropologists, ethnologists and sociologists and others dealing with similar issues.

The conference will focus on the issue of the organization of military service in terms of the theory of fiscal-militarian state, the theme of the relationship of social discipline and military, the experience of compulsory military service and its influence on the subjectivity, gender aspects of military service and also the culture of military service, or in terms of material culture and military folklore.

The deadline for abstracts is 30 June 2020. Send the abstract (max. 200 words) to konference2020@dejinyvojenstvi.cz. There is no conference fee.

Selected papers from the conference will be subsequently published as a monothematic issue in a peer-reviewed journal. The languages of the proceedings ​​are Czech, Slovak and English.

Tematické weby

Košík