Památky a památková péče v Československu a v zemích stř. Evropy ve 2. pol. 20. stol.

Srdečně zveme na Mezinárodní online konferenci „Památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy ve 2. polovině 20. století“, kterou pořádá Ústav dějin umění AV ČR, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Ústavem pro studium totalitních režimů. Konference se uskuteční ve dnech 26. až 29. dubna 2021 v Praze jako série panelů živě vysílaných na YouTube.

Konference se zaměří na přístup k památkám, vývoj památkové péče, klíčová témata a určující osobnos­ti oboru v prostoru zemí střední Evropy po roce 1945. Období po druhé světové válce přineslo v mno­ha ohledech pokračování starších konceptů, ale také redefinování přístupů k památkám a posuny vý­znamů, které se jim připisovaly nebo připisují. Ve společnosti, právu, expertním diskursu i lokálním kontextu docházelo k aplikování stávajících mechanismů i novému pojímání památek, památkové péče a přístupu k minulosti vůbec. Středoevropský prostor Československa, Polska, Maďarska a východní části Německa byl po zkušenosti druhé světové války a nacismu po roce 1945 konfrontován s limitova­nou demokracií a posléze až do konce 80. let s komunistickou diktaturou. Hlavním cílem konference je propojit památkářskou a historickou perspektivu tváří v tvář turbulentním politickým změnám druhé poloviny 20. století. Vítány budou příspěvky obecnějšího rázu, se širším interdisciplinárním přesahem, i materiály zaměřené na specifická oborová témata nahlížená prostřednictvím jednotlivých kauz a pří­padových studií.

Účast je podmíněna online registrací zde.

Tematické weby

Košík