Interní výběrové řízení: mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR

Ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se Směrnicí Akademické rady AV ČR 2/2013 interní výběrové řízení do Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Program patří do portfolia nástrojů personální politiky AV ČR s cílem zajistit mzdové zabezpečení kvalitních a perspektivních postdoktorandů. Žádosti podávané jednotlivými pracovišti AV ČR posuzuje odborná komise sestavená z členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR. Kritérii při posuzování žádostí jsou zejména předpokládaný odborný přínos kandidáta pro pracoviště a dosavadní průběh vědecké činnosti a výsledků kandidáta.

Kandidátem/kandidátkou na udělení podpory může být jen vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni 3a „postdoktorand“ podle čl. II Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR, a to nejdéle dva roky po obhájení titulu Ph.D., nebo jeho ekvivalentu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené a také doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu Ph.D. (či jeho ekvivalentu) a podáním žádosti o mzdovou podporu může být v takovém případě čtyři roky.

Požadavky interního výběrového řízení:

Náležitosti přihlášky do interního výběrového řízení:

Přihlášky zasílejte elektronicky do 24. srpna 2018 do 12 hodin na adresu sekretariat@usd.cas.cz.

 

Přílohy:

Tematické weby

Košík