O ústavu

Ústav pro soudobé dějiny je pracovištěm Akademie věd České republiky. Jeho posláním je provádět základní výzkum českých a československých dějin po roce 1938 v mezinárodním kontextu. Vnitřní struktura ústavu se časem proměňovala s tím, jak se měnilo těžiště výzkumu: od bádání o klíčových událostech politických dějin Československa v období komunistického režimu v prvních letech existence ústavu ke komplexně pojatému mnohovrstevnému bádání o soudobých dějinách včetně dějin společnosti, dějin každodennosti, dějin idejí, hospodářských dějin, mezinárodních vztahů.

Ústav je nyní členěn do tří oddělení vymezených chronologicky, jež pokrývají období od roku 1938 do současnosti (oddělení dějin okupace a budování socialismu, oddělení reálného socialismu a oddělení pozdního socialismu a postsocialismu). Od roku 2002 existuje při ÚSD i oddělení pro dějiny vědy, od roku 2009 jako Kabinet dějin vědy. Paralelně s touto strukturou existuje struktura menších, flexibilních, někdy jen na určitou dobu existujících pracovních týmů a center. Patří mezi ně Centrum orální historie, Centrum pro studium studené války a jejích důsledků, Centrum pro studium menšin, pracovní skupina Dějiny komunistické strany, pracovní skupina Česká společnost 1938–1948, pracovní skupina Společnost a režim, pracovní skupina Dějiny parlamentarismu.

Ústav pořádá mezinárodní konference, specializovaná sympozia a workshopy. Zaměstnanci ústavu pracují v komisích, oborových a vědeckých radách celé řady univerzitních, akademických i jiných oborových institucí, spolupracují i s orgány státní a územní správy. Mnozí pracovníci ústavu působí na vysokých školách, zvláště intenzivní je spolupráce s Institutem mezinárodních studií FSV UK a Ústavem politologie FF UK, s nimiž ústav pojí dlouhodobě společné projekty.

Ústav spravuje v českém prostředí unikátní oborovou knihovnu otevřenou odborné veřejnosti, rozsáhlé sbírky dokumentace k soudobým dějinám a systematicky buduje dokumentaci k dějinám po roce 1989. Ústav vydává (vlastním nákladem anebo ve spolupráci s komerčními nakladateli) několik edičních řad. Od roku 1993 vydává oborový časopis Soudobé dějiny, který od roku 2013 vychází (ve výběru) i v anglické mutaci (Czech Journal of Contemporary History). ÚSD intenzivně spolupracuje s řadou podobně zaměřených zahraničních institucí, s některými jej pojí dlouhodobě koncipované dohody o spolupráci.

Tematické weby

Košík