Ukončené projekty

Akademie věd jako prostředek sovětizace vědy. Sovětizace středoevropských vědeckých institucí po nastolení komunismu (2011–2013, GA ČR)

Aktuální otázky českých dějin v mezinárodních souvislostech (2001–2004, GA AV)

Antitotalitní demokratická revoluce 1989 v Československu (1991–1993, GA AV)

Armáda jako nástroj socializace: Reflexe fenoménu základní vojenské služby v českých zemích, 1968–2004 (2019–2021, GA0/GA)

Articulating the free market: A cultural history of the economic transformation in Central Europe, 1989–1999 (2018–2020, Horizon 2020, Individual Fellowships)

Astronomie ve středověkých latinských rukopisech a starých tiscích (2003–2005, GA ČR)

Autoritářská sekularizace v české komunistické diktatuře. Příklad českého evangelického prostředí 1948–1989 (2009–2011, GA AV)

Bibliografie k soudobým dějinám (1994–1996, GA ČR)

Bibliografie soudobých českých / československých dějin (1997–1999, GA ČR)

Bibliografie soudobých českých /československých dějin 1990–1995 (1997, GA AV)

Bibliografie soudobých českých/československých dějin 1918–2004 (2003–2005, GA AV)

Bitva na Dukle – legendy a skutečnost (2007–2009, GA AV)

Breaching the walls. We do need education! (2019–2021, EACEA)

Cesta k technokratickému socialismu: Politika a koncepty řízení společnosti v Československu, 1953–1975 (2015–2017, GA0/GJ)

Česká novinářka Milena Jesenská ve světle pramenů a dokumentů (1998–1999, GA AV)

Česká společnost a sovětská armáda 1968–1991 (2017–2019, GA0/GA)

Česká společnost v období normalizace a revoluce 1969–1989 (1994–1996, GA ČR)

Česká společnost v období tzv. normalizace a transformace: životopisná vyprávění (2011–2015, GA ČR)

České dějepisectví v letech 1930–1989 (1994–1996, GA ČR)

Česko-rakouské souvislosti Pražského jara a jeho důsledků (2008, MZV)

Československá strana národně socialistická v letech 1945–1948 (2001–2001, GA AV)

Československo 1945–1967 (1994–1996, GA ČR)

Československo 1969–1989 (1997–1999, GA ČR)

Československo a evropská politika Velké Británie, USA a Sovětského svazu 1939–1945 (2002, GA AV)

Československo a spojenecké velmoci v letech 1941–1945. Edice pramenů (1998–1999, GA ČR)

Československo a velmoci 1938–1948 (1992–1994, GA AV)

Československo-britské vztahy v letech 1938–1948 (2004–2006, GA AV)

Československý demokratický exil a západní velmoci v letech 1948–1963 (2005–2007, GA AV)

Československý disent jako duchovní, kulturní a politický fenomén v čase normalizace, revoluce a transformace, 1969–2000 (2015–2017, GA0/GA)

Československý exil 1948–1989 (1999–2002, MZV)

Československý politický a kulturní exil 1948–1989 (1999–2001, GA ČR)

Český levicový exil 1968–1989 (2020–2022, GA0/GA)

Čeští vědci v exilu 1948–1989 (2008–2011, GA AV)

Činnost a úloha Státní bezpečnosti v letech 1969–1989 (1991–1993, GA AV)

Dějiny české elektrochemie (2006–2008, GA ČR)

Dějiny české společnosti (2007–2011, GA ČR)

Dějiny české společnosti v letech 1945–1989 (2003–2005, GA ČR)

Dějiny českých zemí v mezinárodním kontextu (1996–2000, GA AV)

Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu) 1896–1972 (2007–2009, GA ČR)

Dekrety prezidenta republiky z let 1940–1945 (2001–2002, MZV)

Dělnické demonstrace v Brně v roce 1951 (1997, GA AV)

Děti, mládež a socialismus v českých zemích, 1948–1970 (2015–2017, GA0/GA)

Dokumentace k soudobým dějinám. Chronologie dějin Československa v období 17.11. 1989 – 31.12. 1992 (1994–1996, GA ČR)

Dokumentační, informační a badatelské centrum k rokům 1968 a 1989 (2002–2004, GA AV)

Dokumenty Charty 77 1977–1992 (1995–1996, GA ČR)

Dokumenty z českých archivů k historii studené války v letech 1954–1964 (1999–2000, MZV)

Dokumenty z českých archivů k historii studené války 1964–1982 (2002–2004, MZV)

Dvě publikace z dějin druhé světové války (1995, GA ČR)

Encyklopedický slovník českých dějin 1938–1945 (1999–2001, GA ČR)

Evolucionalismus, nacionalismus a rasismus v české a slovenské vědě (1882–1948): dialog mezi sociálněvědními obory a biologií (2019–2021, GA0/GA)

Evropské dějiny reloaded: Správa a apropriace digitálního audiovizuálního dědictví (2018–2020, MSM/8F)

Expertní kořeny postsocialismu: český případ, 1980–2000 (2015–2017, GA0/GA)

Federální shromáždění 1989–92: Emancipace zákonodárné moci (2011–2013, GA ČR)

Formy a rozsah perzekuce Čechů, československých občanů a obyvatel českých zemí v Sovětském svazu 1918–1956 (2004–2006, GA ČR)

Geneze, vývoj a realizace ideje národní fronty. Proměny společnosti v Československu v období let 1938–1953 (2001–2003, GA ČR)

Historické vědomí české společnosti v letech 1968–1989 (2006–2008, GA ČR)

Historický kontext aplikovaného výzkumu v ČR v letech 1968 až 2009 jako východisko pro optimalizaci podpory výzkumu z veřejných zdrojů (2015–2016, TA ČR)

Historylab: využití technologií k rozvoji historické gramotnosti (2018–2021, TA0/TL)

Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska (2018–2022, MK0/DG)

Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny (2016-2017, TA0/TD)

Intelektuální komunikace v 17. století: Jan Opsimathes (2008–2010, GA AV)

Kádrová politika KSČ z hlediska teorie elit: prvních pět let komunistické vlády (2003, GA AV)

„Kádrový posudek si píše každý sám“: kádrování, prověřování a čistky v Československu 1948–1989 (2008–2011, GA ČR)

Klub za socialistickou přestavbu Obroda. Dokumenty (1995, GA ČR)

Komunistická strana Československa a bolševismus (2008–2012, GA ČR)

Komunistické Československo na přelomu 50. a 60. let. Od utužování režimu k liberalizaci 1958–1963 (2004–2006, GA ČR)

Kořeny československé reformy 1968 (2007, GA AV)

Krize komunistického systému v Československu 1953–1957 (2000–2002, GA ČR)

Kruh nezávislé inteligence. Příspěvek k podílu inteligence na pádu komunismu v Československu (1999, GA AV)

KSČ a radikální socialismus v Československu 1918–1989 (2001–2005, GA AV)

Kulturní a společenské aktivity mladé generace a cesta k občanské společnosti (1999–2001, GA AV)

Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980–1989 (2003, GA AV)

Lidé a společenství Charty 77 (2003, GA AV)

„Malé“ a „velké“ dějiny českého/československého cestování a cestovního ruchu, 1945–1989 (2015–2017, GA0/GA)

Metoda orální historie v soudobých dějinách (2004, GA AV)

Mezi stalinismem a globálním infrastrukturalismem: Vliv globální vědy za studené války na československou vědní a mezinárodní politiku, 1945–1989 (2019–2021, GA0/GA)

Mezi státním plánem a badatelskou svobodou. Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945–1989 (2015–2017, GA0/GA)

Média kulturní opozice v Československu (2018–2021, MSM/LT)

Multinacionalita a věda. Multikulturní a multinacionální souvislosti vědy a vzdělanosti v prostoru Československa 1918–1948 (2007–2009, GA AV)

Nacistická okupační politika v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1943–1945. Edice dokumentů (2004–2006, GA ČR)

Národní identita a kulturní dědictví; moderní systémy sběru, uchování a zpracování informací (2001–2004, GA AV)

Národnostní politika Československa v letech 1945–1954 (1998–2000, GA ČR)

Neformální mírové aktivity v Československu 1980–1989 (2004–2005, GA AV)

„O nový československý model socialismu.“ Interdisciplinární vědecké týmy při Československé akademii věd v 60. letech (2013–2016, GA ČR)

Občanské fórum v demokratické revoluci (1997, GA AV)

Od demokratického socialismu k demokracii. Nekomunistická socialistická opozice v Brně v letech 1968–1972 (1999, GA AV)

Opozice, odpor a společenské odmítání obyvatelstva v ČSSR a NDR po roce 1968 (2007–2009, GA AV)

Osud židů v protektorátu Čechy a Morava. Edice a studie (1996, GA ČR)

Osud židů v protektorátu. Sociální, národnostní a demografická struktura židovského obyvatelstva v Praze a její proměny v letech 1938–1945 (1993–1995, GA AV)

Osvobození Československa (2002–2004, GA ČR)

“Parliaments in Transition”: prosazení české inovace v evropském výzkumu parlamentarismu (2017-2019, MSM/LT)

“Parliamentary Cultures in Europe”: Ke společnému výzkumnému projektu (2020-2022, MSM/LT)

Plánování nepředstavitelného: přípravy Východního bloku k válce v jaderném věku (2005, MZV)

Pobyt sovětských vojsk na území Československa v letech 1968–1991 (1993–1995, GA AV)

Počátky marxistického revizionismu v Československu ve druhé polovině 50. let (2001–2001, GA AV)

Pohyblivé hranice diktatury ve světle stížností a anonymních dopisů československých občanů v letech 1948 až 1989 (2019–2021, GA0/GA)

Pojetí a prosazování komunistické výchovy v Československu 1948–1989 (2016–2018, GA0/GA)

Politická transformace v Československu a České republice 1989–1997. Historická analýza (2007–2009, GA ČR)

Politické a veřejné působení Gustáva Husáka v letech 1963–1970. Od rehabilitace k přijetí poučení z krizového vývoje (2009–2011, GA ČR)

Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Životopisná interviews (2002–2004, GA ČR)

Politické elity v Československu a jejich změny v letech 1938–1953/55 (1991–1993, GA AV)

Politické elity v Československu a jejich změny v letech 1945–1956 (1994–1996, GA AV)

Politické vědy v Československu v letech 1945–1960 jako nástroj komunistické státní ideologie (2010–2012, GA ČR)

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970 (2001–2003, GA ČR)

Prameny k dějinám československé krize v letech 1967–1970 (2009–2011, GA ČR)

Prameny k dějinám Pražského jara 1967–1970 (1998–2000, GA ČR)

Prameny k dějinám Pražského jara 1968 (1994, GA ČR)

Prameny k dějinám Pražského jara 1968. Ediční řada dokumentů (1991–1993, GA AV)

Prameny k dějinám Pražského jara 1968–1969 (1995–1997, GA ČR)

Právní formy perzekuce v letech 1939–1960: srovnávací aspekty (2009–2011, GA ČR)

Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice (2018–2021, MK0/DG)

Právní předpisy a německé obyvatelstvo Československa po roce 1945 (2009, MZV)

Problematika pracovních cest z Československa do zahraničí v letech 1945–1989 (2019–2021, GA0/GA)

Proces upevňování totalitního systému v Československu. Akční výbory Národní fronty po únoru 1948 (2005–2007, GA ČR)

Proměny vlastnických a dalších majetkových vztahů v českých zemích v letech 1945–1960. Charakter, vymezení, institucionální báze (2014–2016, GA ČR)

Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938–1948 (2013–2017, GA0/GA)

Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 (2006–2008, GA ČR)

Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace. Biografická vyprávění příslušníků dělnických profesí a inteligence (2006–2008, GA ČR)

Překladová ročenka Prague Yearbook for Contemporary History (1998–2000, GA ČR)

Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa (2011–2015, MŠMT)

Příběhy z dějin československého státu: výzkum a experimentální vývoj softwarových simulací pro výuku historie českých zemí ve 20. století (2011–2014, MŠMT)

Příslušníci německé branné moci v řadách čs. armády za druhé světové války jako příklad marginalizace v procesu tvorby historické paměti (2018–2020, GA0/GA)

Rada vzájemné hospodářské pomoci a Československo 1949–1956 (1995, GA ČR)

Rezistence vůči komunistickému režimu v Československu 1948–1989. Její zdroje, projevy a ohlasy (2012–2016, GA ČR)

Rozvojové zájmy pohraničních regionů na příkladu Orlicka (2006–2011, MŠMT)

Sbírka J. Smutného a kritické zpracování pamětí E. Beneše (2002, MZV)

Slovníková příručka k československým dějinám 1948–1989 (1998–2000, GA ČR)

Sokol za komunismu: Kontinuita a diskontinuita v poválečné tělesné kultuře (2011–2013, GA ČR)

Sovětská armáda v Československu 1968–1991 (1996–1997, GA ČR)

Sovětský blok a Československo 1957–1967 (1999, GA AV)

Sphaera mundi. Recepce středověkého traktátu o sféře Iohanna Sacroboska v českých zemích (2017–2019, GA0/GA)

Sphaera octava. Historický vývoj představ o sféře stálic (2011–2015, GA ČR)

Společenské a politické aspekty existence a rozvoje nezávislých hudebních žánrů a trendů v České republice od 60. let do roku 1989 (2006–2009, GA AV)

Společenské aspekty chalupářské subkultury při studiu každodennosti v období tzv. normalizace (2007–2009, GA AV)

Srpen 1969. Edice dokumentů (1996, GA AV)

Stalinský plán přetvoření přírody v Československu, 1948–1964 (2015–2017, GA0/GA)

Stát a katolická církev v Československu v letech 1968–1989 (2003–2005, GA AV)

Studenti v období pádu komunismu v Československu: životopisná interviews (1996–1998, GA AV)

Studentská generace roku 1989 v časosběrné perspektivě. Životopisná interviews po dvaceti letech (2017–2019, GA0/GA)

Transformace českých podniků: socialistické podniky v tržní ekonomice (2020–2022, GA0/GA)

Treuegemeinschaft sudetendeutscher Sozialdemokraten a plány československé exilové vlády pro německou menšinu (2001–2003, GA ČR)

Uchovávání a zpřístupňování kulturního dědictví. Moderní systémy sběru, zpracování, uchování a analýzy informací (1996–2000, GA AV)

V náruči státu: péče, převýchova a produkce občana na příkladu romských chovanců dětských domovů, 1970–2010 (2009–2011, GA ČR)

Vatikánská diplomacie (2001–2002, MZV)

Věda a ideologie. „Tvůrčí darwinismus“ jako součást totalitního ideologického rámce a restrukturalizace ve vědách o životě v Československu 1948–1959 (2010–2012, GA ČR)

Věda a výzkum v protektorátu Čechy a Morava 1939–1945: Koncepce a dopady nacistické vědní politiky (2017–2019, GA0/GA)

Vědecká korespondence Jaroslava Heyrovského (2009–2011, GA AV)

Velká Británie a podpora odbojového hnutí v českých zemích a na Slovensku v letech 1940–1945 (2002–2003, GA AV)

Velký experiment socialistické moderny. Příčiny, způsoby legitimizace a sociální praxe likvidace historického města Most (2012–2014, GA ČR)

Virtuální asistent pro zpřístupnění historických audiovizuálních dat (2016–2019, MK0/DG)

Vítězové? Poražení? Politické elity a disent v období takzvané normalizace. Životopisné rozhovory (2005, GA AV)

Vodní socialismus: Voda, životní prostředí a socialistické panství v Československu (2018–2020, GA0/GJ)

Volný čas v českých zemích 1957–1967 (2009–2011, GA ČR)

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Dějiny opoziční skupiny, 1978–1989 (2007–2009, GA AV)

Vysoká škola politických a hospodářských věd (1949–1953). Sovětizace československého školství (2007–2009, GA ČR)

Vývoj politické ideologie Občanské demokratické strany 1991–2004 (2005–2007, GA ČR)

Výzkumné centrum pro dějiny vědy (2000–2004, MŠMT)

Začlenění židovského obyvatelstva do poválečného Československa a Polska (2016–2018, GA0/GJ)

Zakladatelské období a první krize komunistického systému v Československu 1948–1953 (1991–1993, GA AV)

Zákonná opatření a nezákonné zásahy vůči skupinám obyvatelstva a jednotlivcům v Československu v letech 1938–1945 (2003, MZV)

Zpřístupnění dosud neznámých a nepřístupných sovětských dokumentů k událostem Pražského jara a vojenské intervence armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968 (2005–2007, MZV)

Židé a česká společnost 1938–1941 (1996–1998, GA AV)

Židovská problematika a antisemitismus ve světle retribučních soudů 1945–1948 (1999–2002, GA AV)

Tematické weby

Košík