Proměny českého pohraničí v letech 1958–1960. Demoliční akce v českém pohraničí se zřetelem k vývoji od roku 1945

David Kovařík

Publikace se věnuje problematice zániku sídel v českém pohraničí ve státem organizovaných demoličních akcích, k nimž docházelo po druhé světové válce a zejména v padesátých letech dvacátého století. Autor v knize analyzuje příčiny těchto demolic a popisuje také jejich praktické provádění v jednotlivých časových úsecích: od bourání prvních opuštěných a chátrajících objektů krátce po vysídlení jejich posledních německých majitelů, přes řízenou likvidaci celé sídelní struktury v zakázaném pohraničním pásmu v okolí tzv. železné opony po nástupu komunistické diktatury v Československu, až po nejrozsáhlejší celostátní demoliční akci ministerstva vnitra provedenou v širším pohraničí letech 1959-1960. Tento proces státem prováděných demolic a rozpadu původní sídelní soustavy je pak zasazen do kontextu poválečné transformace českého pohraničí a proměny zdejší kulturní krajiny. Součástí publikace je také příloha deseti vybraných stěžejních dobových dokumentů a seznam vybraných obcí a osad v pohraničním pásmu, které byly v rámci demoličních akcí ve sledovaném období zbourány a srovnány se zemí.

KOVAŘÍK, David. Proměny českého pohraničí v letech 1958–1960: demoliční akce v českém pohraničí se zřetelem k vývoji od roku 1945. Brno: Prius, 2006. 107 s. Komunistické Československo na přelomu 50. a 60. let, sv. 3. ISBN 80-7285-078-4.

Proměny českého pohraničí v letech 1958–1960. Demoliční akce v českém pohraničí se zřetelem k vývoji od roku 1945

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík