Environmentální hnutí jako emoční komunita? Československo 1971-1989

Pracovní skupina pro soudobé environmentální dějiny Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. pořádá diskusní kulatý stůl při příležitosti startu výzkumného projektu „Věda a emoce: Promýšlet environmentální hnutí za komunismu v Československu v 70.–80. letech
20. století“ podpořeného Grantovou agenturou České republiky. Kulatý stůl proběhne ve středu 22. června 2022 od 14:00 ve studovně Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Vlašská 355/9, Praha 1).

Dějinám ekologických hnutí pozdního státního socialismu ve východní Evropě se i v české historiografii dostalo a dostává poměrně výrazné pozornosti. Nicméně, většina prací se zaměřuje na roli ekologických témat ve formování a otevírání veřejné diskuse o stavu
a budoucnosti socialistické společnosti. Náš projekt k tématu přistupuje z jiného úhlu.
V 70. letech se data o zhoršování životního prostředí objevila ve veřejném prostoru jako relativně nová a naléhavá informace, která narušila dosavadní konsensus ve společnosti, již otřesený krizí modernity šedesátých let. Počáteční konfliktní potenciál byl navíc dále umocňován rostoucí distancí mezi emocemi a prožitky občanů ČSSR a všudypřítomným socialisticko-komunistickým štěstím, což prohlubovalo negativní pocity frustrace a zklamání z přístupu oficiálních autorit. Rostoucí množství literatury o sociálních hnutích za komunismu často zpochybňuje tradiční binární opozici disentu a režimu a poukazuje na otevřený a hojně obývaný meziprostor mezi oběma póly. V této „šedé zóně“ se aktivisté a demonstranti setkávali a jednali s ekologickými vědci a experty z výzkumných ústavů – první byli ovlivněni daty z monitorování stavu životního prostředí, ti druzí využívali data z monitorovacích sítí. V průběhu 80. let se stali členové této komunity „aktivními tvůrci (iniciátory) spíše než pasivními konzumenty sociálních situací“, když se od deklarací a publikací dokumentů obrátili k protestním akcím založeným na velmi dobře strukturované a vyargumentované agendě.

Kulatý stůl se bude věnovat klíčovým otázkám projektu, které budou představeny členy badatelského týmu, a nad kterými budou debatovat s historiky a pamětníky.

Program:

Tematické weby

Košík