Historici ze zahraničí se na konferenci v Praze budou zabývat rasizací Romů v devatenáctém století

Pražské fórum pro romské dějiny při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., pořádá mezinárodní konferenci Racializing Romani People in the Nineteenth Century. Uskuteční se ve dnech 20.-21. května 2024 ve Vile Lanna. Cílem této akce je prozkoumat hluboký dopad rasizace na romské komunity v 19. století.

Devatenácté století bylo svědkem prudkého rozmachu rasových ideologií, které formovaly životy jednotlivců po celém světě. Představy o rase pronikaly do různých aspektů společnosti, ovlivňovaly zákony, politiku, vědu i společenskou dynamiku, a to od mocenských pozic až po
nejnižší vrstvy. Důsledky byly dalekosáhlé, vedly ke kolonizaci, vysídlení, strádání a marginalizaci mnoha komunit.

Na základě tohoto porozumění se konference snaží překlenout propast mezi vědou o rase devatenáctého století a romskou historií. Pozváním vědců z různých oborů vybízí k tomu, aby prozkoumali spojitost mezi rasizací a romskými zkušenostmi a představili možnosti dalšího bádání.

Na dvoudenní konferenci organizované ve spolupráci s Gonzaga University (USA), Postgraduální školou ZRC SAZU (Slovinsko) a Etnologickým ústavem (AV ČR) vystoupí se svými příspěvky romští i neromští badatelé a badatelky z celého světa.

„Tato konference je důležitým krokem v přehodnocování historických narativů obklopujících romské komunity,“ říká Kateřina Čapková, vedoucí Pražského fóra pro romské dějiny. „Doufáme, že diskuzí nad průsečíky rasových a romských zkušeností zpochybníme konvenční
interpretace a podpoříme hlubší porozumění naší společné minulosti.“

Klíčovými organizátorkami konference jsou dvě vědkyně úzce spjaté s Pražským fórem: Ann Ostendorf z Gonzaga University, členka řídícího výboru Fóra, a Vita Zalar z Univerzity v Lublani, spoluorganizátorka pravidelného online semináře Fóra o romské historii.

Účast na konferenci je možná pouze na základě registrace. Zájemci můžou kontaktovat Marka Jandáka na adrese: jandak@usd.cas.cz a zajistit si tak své místo.

Akce je podpořena Strategií AV21 (Identity ve světě válek a krizí), cenou Lumina Queruntur (LQ300582201) a Gonzaga University.

Kontakt:
Marek Jandák
jandak@usd.cas.cz

O Pražském fóru pro romské dějiny:
Pražské fórum pro romské dějiny se věnuje rozvoji výzkumu a dialogu o historii, kultuře a zkušenostech romských komunit. Prostřednictvím výzkumu a vzdělávání se fórum snaží vzdorovat stereotypům, podporovat inkluzivitu a zesilovat romské hlasy v akademickém diskurzu i mimo něj. V roce 2023 Fórum spustilo online Databázi svědectví přeživších Romů a Sintů.

Tematické weby

Košík