Mezinárodní konference: Trajektorie migrací a mobilit Romů v Evropě a mimo ni

Srdečně zveme na mezinárodní konferenci ,,Trajektorie migrací a mobilit Romů v Evropě a mimo ni (od roku 1945 po současnost)“, která se uskuteční ve dnech 16.–18. září 2019 ve Vila Lanna v Praze.

 

Na konferenci se setkají výzkumníci z různých oborů a představí empirické studie zaměřené na rozličné dimenze mobility Romů po roce 1945. Zaměří se na analýzu spojitosti mezi různými formami pohybu a migrace v minulosti a mobilitou různých romských skupin z poslední doby.

V posledním desetiletí se na migraci a mobilitu Romů zaměřuje stále větší počet výzkumných projektů, publikací i médií. Tyto práce však jen výjimečně kombinují studium historických kontinuit a sociálních trajektorií, které utvářejí současné migrační pohyby. Antropologické a sociologické studie dokumentují současné strategie romských migrantů, tvorbu právních klasifikací a zkoumají politické dění, které migraci ovlivňuje. Do diskuze dále vstupuje koncept „kočovnictví“ (často coby zjednodušující konstrukt), který vědci ve své argumentaci přijímají, nebo se vůči němu naopak vymezují. Vybízíme proto účastníky, aby zkoumali užitečnost i omezení takové binární konstrukce a pokusili se je překonat v konceptuálně inovativních analýzách pohybu, cirkulace, migrace a průvodní sociální a existenční mobility v době po druhé světové válce, a zároveň vzali v potaz, že velká část místních romských komunit je tradičně součástí usedlé evropské populace.

Konference se dále snaží přispět k rozvíjejícímu se oboru komparativních studií mobility členů romských komunit se zaměřením na druhou polovinu 20. století s důrazem na intersekcionalitu. Zatímco výzkum z poslední doby dokumentuje zejména utrpení a perzekuci Romů během druhé světové války, poválečnému vývoji dosud tolik pozornosti věnováno nebylo. Patří sem například zkušenosti s návratem do zničených domovů, vládní úsilí o nucené usazení či rozptyl, pohyb obyvatel za prací a další vnitrostátní migrace s cílem najít lepší živobytí motivované otevřením nových možností v průmyslovějších oblastech, ale i překonávání úskalí „kompenzačních programů“ různých státních a mezinárodních institucí.

Podrobnější informace, včetně pozvánky a programu, naleznete na webu Pražského fóra pro romské dějiny.

Tematické weby

Košík