Bohuslav Raýman. Vědec, vlastenec a Evropan

Soňa Štrbáňová

Bohuslav Raýman (1852-1910) byl českým chemikem, popularizátorem vědy a předním organizátorem jazykově české vědy na rozhraní 19. a 20. století. Monografie se zabývá profesionálními i osobnostními aspekty této postavy. Raýman studoval u vůdčích evropských chemiků F. A. Kekulého, Ch. A. Wurtze  and Ch. Friedela v Bonnu a v Paříži. V Praze se stal docentem na české technice (1878) a poté profesorem organické chemie na české univerzitě (1890, 1897). Jeho vědecká a pedagogická práce zahrnovala organickou chemii, biochemii a fyzikální chemii. Jako organizátor vědy zaujímal vedoucí pozice ve Spolku chemiků českých, v České akademii věd a umění a v dalších institucích a redigoval několik profesionálních a popularizačních časopisů. Stýkal se nejen s významnými osobnostmi české vědy a umění, ale tako s badateli z řady evropských zemí a z Indie. Mezi jeho významné popularizační počiny patří obnovení časopisu Živa a množství hesel v Ottově slovníku naučném. Monografie předkládá nejen nové poznatky o Raýmanově životě a díle, nýbrž též o jeho úsilí propojit vědu a umění v české společnosti, vymýtit nacionalizmus a provinciálnost z české vědy a integrovat českou vědu a kulturu do mezinárodních proudů.

Štrbáňová, Soňa. Bohuslav Raýman: vědec, vlastenec a Evropan. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2019. 297 s. Studie Národohospodářskkého ústav Josefa Hlávky; 1/2019. ISBN 978-80-88018-23-0.

Bohuslav Raýman. Vědec, vlastenec a Evropan

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík