Veřejné dokumenty

V souladu se zněním zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se zveřejňují

Výroční zpráva ÚSD AV ČR, v. v. i., o činnosti a hospodaření za rok 2022

Plán genderové rovnosti ÚSD AV ČR, v. v. i.

Rozpočet ÚSD AV ČR, v. v. i., na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2025–2026

Zřizovací listina ÚSD AV ČR, v. v. i.

Příloha č. 1 zřizovací listiny ÚSD AV ČR, v. v. i.

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ÚSD AV ČR, v. v. i.

Organizační řád Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.

Dlouhodobá strategie rozvoje výzkumné činnosti ÚSD AV ČR, v. v. i.

Směrnice ÚSD AV ČR, v. v. i., ke zvyšování institucionální odolnosti na pracovišti

 

V souladu s metodickým pokynem ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se zveřejňují

Náležitosti k podání žádosti o poskytnutí informace

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, u níž lze podat písemnou žádost o informace

Mgr. David Weber, vedoucí THS
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1, tel: 257 286 344, email: usd@usd.cas.cz

Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat

osobně u kontaktní osoby (viz výše), nebo elektronickým stažením formuláře

Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde se lze odvolat proti rozhodnutí o žádosti či návrhu

PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D., ředitelka ÚSD AV ČR
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1, tel: 257 286 362, email: usd@usd.cas.cz

Způsob podání žádosti o poskytnutí informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně), telefonicky (u tohoto způsobu podání musí žadatel uvést své identifikační údaje, pokud je neuvede, nepovažuje se telefonát za podání žádosti) nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se.
Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt. Lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.

Podmínky omezení práva na informace

Povinný subjekt neposkytne informace, pokud to zákon zcela vylučuje, omezuje, anebo pokud zákon umožňuje, aby se povinný subjekt rozhodl podle svého uvážení.
Informace se neposkytují v případech, kdy se týkají utajovaných skutečností; obchodního tajemství; důvěrnosti majetkových poměrů; duševního vlastnictví.
Povinný subjekt může omezit poskytnutí u informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům; informace dosud nerozhodnuté.
Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá; pokud ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích; pokud by tím byla porušena ochrana duševního vlastnictví.

Lhůty povinného subjektu pro vyřizování žádosti o poskytnutí informace

Do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace.
Do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace. Nedostane-li kontaktní osoba od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti.
Informovat žadatele o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem.
Poskytnout požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti. Lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou: vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných oborech; žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti; nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti. O prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly, je povinný subjekt povinen žadatele informovat do 15 kalendářních dnů od podání žádosti.

Systém úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad ÚSD AV ČR, v.v.i., za poskytování informací

Tematické weby

Košík