„Zásadní kontroverze“ Pokusy čelit nacistické rasové doktríně v oblasti přírodních věd: Československo, 1933–1938.

ŠIMŮNEK, Michal. Centrum dějin vědy Ústav pro soudobé dějiny AVČR v. v. i. (simunek@usd.cas.cz)

Abstrakt:

Nástup nacismu v Německu roku 1933 a oficiálně prosazovaná doktrína tzv. rasové politiky (Rassenpolitik), spočívající jak na starších teoriích o nerovnosti jednotlivých „ras“, tak na snaze využít nejnovější poznatky řady přírodovědeckých oborů (antropologie, genetika), vedly ve 2. polovině 30. let 20. století k mnoha odmítavým reakcím. Ty byly podmíněny zpravidla politickým či ideologickým zakotvením. Ačkoliv vztah vědy a ideologie patřil před vypuknutím druhé světové války v dobovém diskurzu v mnoha ohledech k hlavním dělícím liniím, nevzniklo mnoho promyšlených a cílených akcí s mezinárodním dopadem, které by byly s to čelit nacistickým argumentům. Pravděpodobně nejvíce ambiciózní plán předložil již záhy po nástupu nacistů k moci lékař a antropolog rakousko-židovského původu Ignaz Zollschan (1877–1948), který po roce 1918 žil a pracoval v Karlových Varech. Jako soukromá osoba bez akademické afiliace, nicméně disponující mnoha důležitými kontakty, se snažil v podstatě po celou druhou polovinu 30. let konstituovat široce založenou mezinárodní frontu, složenou z vědeckých autorit včetně např. A. Einsteina či F. Boase. Ta měla z pozic moderní vědy analyzovat nacistickou tzv. rasovou nauku (Rassenlehre), respektive difamovat její nevědeckou, rozumějme ideologickou podstatu. Součástí tohoto plánu byla také propagandistická a publikační činnost, přičemž jedním z mála realizovaných výstupů dodnes zůstává kniha Rovnocennost evropských plemen a cesty k jejich ušlechťování, vydaná česky roku 1934 (později i německy a francouzsky) nákladem ČAVU. Fakt, že vyšla právě v Československu, nebyl nikterak náhodný, ale vycházel především z Zollschanových styků  s T. G. Masarykem či jeho nástupcem E. Benešem. Ty mu také očividně otevíraly dveře i u mnoha českých akademiků, kteří se autorsky podíleli nejen na uvedené publikaci, ale později se rovněž angažovali ve Společnosti pro vědecký výzkum otázky ras se sídlem v Praze.

 

 

Tematické weby

Košík