Seminář: Filmové obrazy ekonomické transformace po r. 1989 v ČR, na Slovensku a v Polsku

Svoji roli ve formování veřejného povědomí o tom, co je demokracie a kapitalismus po roce 1989, sehrála i populární kultura. Z dnešního pohledu může komerční kinematografie 90. let sloužit jako relevantní historický pramen pro zkoumání představ, mýtů, stereotypů a kulturních praktik spojených s nástupem volného trhu a jeho doprovodnými společenskými fenomény. Seminář se tak zaměří na populární české, slovenské a polské filmové obrazy transformace a konkrétně na zobrazení soukromého podnikání. Zatímco v polské kinematografii převládala didaktická poselství o podnikavosti a osobní iniciativě pomáhající formovat aspirace nové střední třídy, česká a slovenská kinematografie nabízela ambivalentnější obrazy, vypovídající o pocitech překvapení, bezmoci či neschopnosti při setkání s volným trhem. Tyto rozdíly je třeba chápat v kontextu delších hospodářských dějin Československa a Polska, různých hodnotových asociací spojených se soukromým podnikáním před rokem 1989 i měnících se podmínek filmové produkce v těchto zemích.

Hlavní vystupující: Veronika Pehe (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Komentují: Jaroslav Pinkas (Ústav pro studium totalitních režimů) a Jindřiška Bláhová (AMU)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík