Z wehrmachtu do československé armády. Marginalizace v rámci tvorby národního příběhu odboje

Na konci druhé světové války téměř třetinu početního stavu československých vojenských jednotek na Západě představovali bývalí vojáci německého wehrmachtu. Tato skutečnost vůbec neodpovídá obrazu odboje, jaký se utvářel a udržoval již od válečných let a v průběhu všech následujících desetiletí. Uměle i spontánně modelovaný obraz odboje nejen pracoval s mýtem všenárodního aktivního boje, ale zvláště v československých reáliích plnil také významnou funkci v procesu nacionalizace společnosti a přetváření identit.

Příklad bývalých vojáků wehrmachtu umožňuje demonstrovat okolnosti, projevy a konkrétní postupy marginalizace „nepohodlných“ aspektů v průběhu utváření kolektivní paměti. Pro projekt je významné srovnání v mezinárodním měřítku. Tato problematika totiž vykazuje shodné nebo velmi podobné rysy prakticky ve všech evropských zemích, které měly zkušenost s okupací, a díky vzrůstajícímu badatelskému zájmu se stává významným tématem mezinárodního výzkumu soudobých dějin.

Hlavní hosté: Zdenko Maršálek a Milan Sovilj (ÚSD AV ČR)
Komentují:  Kateřina Čapková (ÚSD AV ČR) a Václav Šmidrkal (MÚA AV ČR)

Středa 30. října 2019 od 16 hodin, knihovna ÚSD (Vlašská 9, Praha 1)

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

Tematické weby

Košík