Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938−1948

Stanislav Kokoška, Dušan Janák

380 Kč

Buy

Dějiny dělnictva  před rokem 1989 sice představovaly v proklamativní rovině jeden ze základních úkolů tzv. marxistického dějepisectví, ale jejich tehdejší výzkum byl již dopředu degradován politickým zadáním.  Anotovaná kolektivní monografie, která vznikla ve spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, pokrývá klíčové desetiletí, ve kterém se  zásadním způsobem proměnil původní charakter československé republiky. Z metodologického hlediska bylo dělnictvo nahlíženo jako zaměstnanecká skupina, která zahrnuje jedince se stejným pracovním zařazením. V této podobě pak také vstupuje do dějin jako objekt politiky nebo uvědomělý aktér, jehož zájmy reprezentují odborové organizace a konkrétní politické strany.  Z tematického hlediska publikace pokrývá problematiku vývoje českého politického systému, odborového hnutí, pracovních podmínek, sociálních konfliktů a  životní situace dělnictva v letech 1938 – 1948. Monografie je založena na systematickém výzkumu  pramenů, který byl prováděn v českých, moravských a slezských archivech.

JANÁK, Dušan – KOKOŠKA, Stanislav a kol. Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938-1948.  Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019.  619 s. ISBN 978-80-7285-228-4.

Průmyslové dělnictvo v českých zemích v letech 1938−1948

Hide the content

Obsah 1Obsah 2Obsah 3Obsah 4Obsah 5Obsah 6

Hide the content

Thematic webs

Basket