Centrum orální historie

Centrum orální historie (COH) bylo zřízeno v roce 2000 pro systematický rozvoj orální historie a její aplikaci v historiografii s cílem zabezpečit podmínky a standardy, jež jsou běžné na vyspělých pracovištích v zahraničí. Největší důraz činnosti COH je kladen na bádání o nedávné minulosti vedené v rámci nejrůznějších projektů za pomoci orálně-historického výzkumu. V současné době se jedná především o dva projekty základního výzkumu pro roky 2015–2017 podpořené Grantovou agenturou ČR. První se zabývá širokými perspektivami dějin cestování a cestovního ruchu v Československu v období let 1945 až 1989, druhý se pak zaměřuje na mapování dějin oborů etnologie a folkloristiky v českých zemích ve stejném období (řešen společně s Etnologickým ústavem a s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd ČR). Dále COH zpracovává dva projekty z oblasti aplikovaného výzkumu. Plánované výsledky prvního z nich (pro léta 2015–2016 podpořený Technologickou agenturou ČR) mají přispět k optimalizaci nastavení principů dobré praxe v oblasti projektů VaV podpořených z veřejných zdrojů, a to na základě využití znalostí a poučení z historického kontextu aplikovaného výzkumu v ČR. Druhý projekt (pro léta 2016–2019 financovaný z programu NAKI II Ministerstva kultury ČR) je řešen ve spolupráci s Matematicko-fyzikální fakultou UK v Praze (LINDAT/CLARIN) a s Národním filmovým archivem. Tento projekt je primárně zaměřen na vytváření metod (a souvisejících nástrojů) pro dokumentaci a prezentaci paměťové kultury národa, jak byla, je a bude zachycována na zvukových a audiovizuálních médiích. Více viz www.coh.usd.cas.cz/projekty/resene-projekty/.

V kontinuitě s předešlými projekty Centrum orální historie i nadále ve svém výzkumném zaměření usiluje o zmapování méně badatelsky zpracovaných sfér života naší společnosti jako celku, případně některých jejích entit, v delším časovém úseku soudobých dějin (např. dějin jednotlivých profesních skupin, chalupářské subkultury, společenských aspektů dějin rockové a alternativní hudební scény, dějin československého exilu a emigrace apod.).

COH udržuje velmi intenzivní mezinárodní spolupráci s podobně zaměřenými institucemi a výzkumnými týmy v zahraničí, které jsou sdruženy v International Oral History Assocation (IOHA) a také v Oral History Association (OHA). Dlouhodobě usiluje o získání podpory pro realizaci komparativního mezinárodního projektu s pracovním názvem „Žili jsme v socialismech“, jenž by měl zachytit a interpretovat zkušenost občanů zemí bývalého východního bloku s dobou komunistických režimů a obdobím postkomunistické transformace.

Vedle výzkumu se COH zaměřuje i na vzdělávací činnost (systematická výuková činnost na Fakultě humanitních studií UK, jednorázové semináře, přednášky apod.) a na poskytování teoreticko-metodologických konzultací a servisních služeb badatelům a zájemcům o orální historii z ČR i ze zahraničí. Zároveň COH spravuje vlastní i do péče svěřené sbírky rozhovorů, provádí jejich inventarizaci, digitalizaci a archivaci. K vybraným sbírkám se vytváří prostřednictvím unikátního akademického digitálního archivu on-line badatelský přístup.

Webové stránky COH viz www.coh.usd.cas.cz

Výzkumný tým

vedoucí: Vaněk Miroslav
Bortlová Vondráková Hana, Hlaváček Jiří, Krátká Lenka, Mücke Pavel, Schindler-Wisten Petra

Tematické weby

Košík