Koperník a české země. Soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě

Zdeněk Horský, Vojtěch Hladký, Tomáš Hermann, Iva Lelková

Publikace přináší výbor ze studií předního českého historika vědy Zdeňka Horského (1929–1988), jež jsou výsledkem jeho mnohaletého bádání soustředěného kolem problematiky formování novověké evropské vědy a vývoje kosmologie a astronomie 15. až 17. století. Soubor tematicky postupuje od vztahů filosofie a přírodních věd a kosmologie renesančního platonismu, přes dílo Mikuláše Koperníka, jeho recepci v českém prostředí, vědeckou kulturu české renesance až k vědě 17. století. Uzavírají ho pak Horského metodologické a zobecňující úvahy o vývoji věd a jejich historiografii. Soubor zahrnuje texty dříve již vydané i dosud nepublikované a širší čtenářské obci nedostupné. Představuje proto nejen dokument Horského známé tvorby, nýbrž zpřístupňuje nový, monograficky uspořádaný celek jeho studií, které jsou stále aktuální a mimořádně cenné nejen pro filosofii a dějiny vědy, ale i pro kulturní dějiny obecně či historii idejí. Publikaci doprovází úvodní studie o díle, působení a odborném přínosu autora.

HORSKÝ, Zdeněk – HLADKÝ, Vojtěch (ed.) – HERMANN, Tomáš (ed.) – LELKOVÁ, Iva (ed.). Koperník a české země: soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2011. 491 s. ISBN 978-80-87378-87-8.

Koperník a české země. Soubor studií o renesanční kosmologii a nové vědě

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík