Charta 77. Dokumenty 1977–1989

Blanka Císařovská,  Vilém Prečan

1100 Kč

Koupit

Třísvazková vědecká edice dokumentů Charty 77 (1977–1989) je výsledkem mnohaletého výzkumného projektu. Rozsáhlý archeografický úvod vysvětluje, co byly dokumenty Charty 77, jak je uspořádána a vybavena jejich edice, odkud byly texty převzaty a podle jakých zásad se přetiskují. Výkladu o Chartě jsou pak věnovány tři statě: Charta 77 jako československý i mezinárodní fenomén Viléma Prečana, dosud neznámý text Václava Havla z prosince 1986 editory nazvaný Deset tezí o Chartě a úvahu Jacquese Rupnika Charta 77 a zrození evropského veřejného prostoru. V prvním a druhém svazku edice je otištěno v plném znění 598 mluvčími Charty 77 signovaných dokumentů s rozsáhlým poznámkovým aparátem s údaji o tom, za jakých okolností jednotlivé dokumenty vznikly, jaké byly jejich další osudy, kde a jak byly v době svého vzniku publikovány či komentovány v domácím samizdatovém prostředí, v exilovém tisku či v zahraničních rozhlasových stanicích. Poznámkový aparát přináší i množství dalšího pramenného materiálu a mnohostranné informace ze života Charty 77, o její komunikaci se zahraničními partnery, o perzekuci občanských aktivit, nezávislé literatury a umění ze strany komunistických aparátů. Odkazuje se také na články, úvahy a studie, které byly napsány v souvislosti s jednotlivými dokumenty Charty 77 a které byly většinou zveřejněny nejdříve v samizdatu samostatně nebo v samizdatových periodikách a sbornících, odkud se přelévaly do exilového tisku a periodik cizojazyčných (některé z nich byly zahrnuty v plném znění ve třetím svazku edice). Třetí svazek publikace nazvaný Přílohy obsahuje více než devadesát většinou dosud nepublikovaných textů tematicky rozdělených do kapitol, které blíže dokumentují a osvětlují nejzávažnější okolnosti vzniku Charty 77 a domácího i mezinárodního kontextu roku 1977. Poprvé se zde (v příloze 1) uveřejňují první tři koncepty Prohlášení Charty77, dokumentující vývoj od původní myšlenky Výboru pro lidská práva až po koncepci otevřeného společenství, jak se jako Charta 77 představilo světové i domácí veřejnosti na začátku ledna 1977. Příloha 3 zahrnuje úvahy a dokumenty z pera Jana Patočky k problematice Charty 77; přetiskuje se zde i plné znění dochovaných výslechových protokolů Jana Patočky jako svědka v trestním stíhání vedeném Státní bezpečností proti Chartě 77, v nichž se zrcadlí krystalicky čistý, neúhybný a nezlomný Patočkův postoj. Interní směrnice, zprávy a informace aparátů KSČ, StB, justičního aparátu, ministerstva zahraničí (přílohy 7, 8, a 9) osvětlují, jak komunistická státní moc reagovala na vznik Charty, na její aktivity i na ohlas, který její vystoupení vyvolalo v zahraničí.

CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém. Charta 77: dokumenty 1977–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2007. Svazek 1 (dokumenty 1977–1983) 595 s. ISBN 978-80-7285-085-3; Svazek 2 (dokumenty 1984-1989) 528 s. ISBN 978-80-7285-086-0; Svazek 3 (přílohy) 523 s. ISBN 978-80-7285-087-7.

Charta 77. Dokumenty 1977–1989Charta 77. Dokumenty 1977–1989Charta 77. Dokumenty 1977–1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Blanka Císařovská

 Vilém Prečan

Tematické weby

Košík