Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968–1989

Milan Otáhal

Česká historiografie, zabývající se obdobím normalizace, se dosud zaměřovala zejména na činnost opozice. Jen malá pozornost byla věnována společnosti a úloze jednotlivých vrstev při pádu komunismu. Již vznikla studie o úloze tvůrčí inteligence, klíčovou roli však sehrálo i studentské hnutí, bez jehož analýzy nelze pád komunismu vysvětlit. Cílem práce je rekonstruovat vývoj studentského hnutí v letech 1969-1989 a zodpovědět otázku, zda a v jaké míře se studenti podíleli na pádu normalizačního režimu. Opírá se při tom o původní materiály Státní bezpečnosti či orgánů KSČ, o životopisná vyprávění, která vznikla v rámci projektu Studenti v období pádu komunismu, a o studentské časopisy.

OTÁHAL, Milan. Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968–1989. Brno: Dokořán, 2003. 230 s. ISBN 80-86569-52-7.

Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968–1989

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Thematic webs

Basket