Za rovnocennost evropských plemen: Československá antropologie tváří v tvář rasismu a nacismu

Středa 21. 10. 2020, 9:00–15:30, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Centrum dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR si Vás dovoluje pozvat k poslechu a nahlédnutí do příspěvků z konference, která se uskutečnila online ve středu 21. 10. 2020. Konference se věnuje publikaci Rovnocennost evropských plemen a cesty k jejich ušlechťování, vydané v řadě popularizačních příruček II. třídy České akademie věd a umění v Praze roku 1934. Kniha bývá vnímána jako první evropský veřejný protest proti rasové ideologii ve vědecké práci, zejména nacistické rasové hygieně. Ústřední teze, zformulované zejména Jindřichem Matiegkou a propagované na mezinárodním fóru Tomášem Garrigue Masarykem, měly posléze stát i u kořenů Prohlášení o rase, schváleného UNESCO v roce 1950, mj. za účasti Clauda Lévi-Strausse.

Konferenční jednání si kladlo za cíl tuto československou mezioborovou demonstrativní akci usilující o mezinárodní ohlas nejen připomenout, ale především zhodnotit její kořeny a ohlas a zasadit ústřední teze, argumentační strategie a hlavní aktéry do kontextu dobového antropologického a eugenického myšlení.

Konference se původně měla konat na půdě Etnologického ústavu AVČR v. v. i., Vzhledem k okolnostem spojeným s aktuální epidemiologickou situací jsme však nakonec zvolili formu volně přístupných online prezentací s podcasty. Abstrakty a odkazy na jednotlivé příspěvky k zhlédnutí a poslechu najdete níže v programu.

Věříme, že i v takto limitované formě Vás náš konferenční program zaujme – a budeme se těšit, že navazující diskusi budeme moci zorganizovat v širším kruhu. Na jaro 2021 plánovaná panelová diskuse/workshop by pak měla vytvořit prostor pro kritické zhodnocení prezentovaných tezí. Výsledkem této diskuse by pak měla být kolektivní monografie.

Dovětek aktualizační

V našich příspěvcích se samozřejmě v mnoha kontextech vyskytuje pojem „rasa“. S výjimkou dobových citátů, které zde podrobujeme rozboru, jde o analytický koncept,  a jako takový ho zde s vědomím všech jeho limitů používáme – s odkazem na věcnou glosu německého kolegy: „Wissenschaftliche Konzepte sind durch einen konkreten Entstehungskontext gekennzeichnet und keineswegs per se universell.“ Matthias MIDDELL, Kulturtransfer und Historische Komparatistik – Thesen zu ihrem Verhältnis. Comparativ 10 (2000), Heft 1, s. 9.

Konferenční příspěvky

Konferenční program/abstrakty

Příspěvky z konference, prezentace a podcasty uvedené v tomto konferenčním programu (pokud není výslovně označeno jinak) jsou výstupem z výzkumného projektu Centra dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky v. v. i., GA 19-03474S Evolucionalismus, nacionalismus a rasismus v české a slovenské vědě (1882-1948): dialog mezi sociálněvědními obory a biologií, podpořeného Grantovou agenturou České republiky.

Mediální obsah z youtube nemá být užíván jinak než ke vzdělávacím účelům a vztahují se na něj práva na duševní vlastnictví autorů podcastů.

Tematické weby

Košík