Druhý Vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze

Alena Hadravová

Práce přináší transkripce dvou nově identifikovaných rukopisů české provenience s latinským textem tzv. Druhého vatikánského mytografa. Rukopis Praha, NK IX C 3 (v němž je, jak se zdá, i stopa textu Prvního mytografa, doloženého dosud jen v unikátním vatikánském kodexu), pochází z roku 1401 a jeho autorem je Šimon z Rokycan, pozdější rektor pražské univerzity, upálený Janem Žižkou při dobytí Berouna v roce 1421. Druhý opis (Praha, NK III C 18) je anonymní a možná ještě o několik let starší. Transkripce obou rukopisů jsou obsaženy na připojeném CD spolu s transkripcemi dalších čtyř vybraných rukopisů textu pro potřeby dalšího studia, protože zdaleka ještě nebyly vyřešeny všechny otázky spjaté s touto literární památkou, přibližující středověku antickou mytologii. Edice obou rukopisů v knížce jsou pak připraveny netradiční metodou: hlavní text přináší přepis původního znění rukopisů, prostý editorských zásahů, aby co nejvěrněji informoval odborníky o podobě obou opisů z našich sbírek, a pod čarou jsou ze srovnávacích důvodů připojena různočtení dvou starších opisů z Vatikánu a Mnichova. Důvodem tohoto řešení byla snaha o posouzení vztahu nových opisů k oběma těmto nejstarším dochovaným verzím textu. Knížka má místy spíše pracovní a otevřený charakter, neboť je zřejmé, že k problematice textu, jenž je studován a postupně zpřesňován již od první poloviny 19. století a jehož edice vyšla v roce 1987 péčí Pétera Kulcsára v nakladatelství Brepols, nebylo dosud řečeno poslední slovo.

Součástí publikace je CD s přepisy šesti rukopisů ve formátu MS Word a PDF. Práce vznikla v rámci řešení projektu GAČR P405/12/G148 Kulturní kódy a jejich proměny v husitském období. Při zpracování publikace byly využity poznatky získané v rámci stipendijního pobytu v Českém historickém ústavu v Římě (Istituto Storica Ceco di Roma).

 

HADRAVOVÁ, Alena: Druhý Vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze – The Second Vatican Mythographer. Two Newly Identified Manuscripts from the National Library in Prague. Praha: Scriptorium, 2017. 372 s. + CD-ROM. ISBN 978-80-88013-48-8.

Druhý Vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík