Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie

Miroslav Vaněk, Pavel Mücke

Název publikace odkazuje na myšlenku amerického historika Michaela Frische, že orální historie je přístupem ke vnímání a pojímání minulosti, který se symbolicky nachází mezi „laickou“ individuální či kolektivní pamětí a „velkými“ politickými dějinami. Kniha nejen široké badatelské obci, ale i zájemcům z řad laické veřejnosti představuje problematiku orální historie v jejích teoretických a praktických perspektivách. Druhé a doplněné vydání tohoto manuálu se snaží podat aktuální pohled na problematiku orální historie jakožto interdisciplinární metody, která významně přispívá k poznání nedávné minulosti, jejíž svědkové a pamětníci doposud žijí. Teoreticky laděná část publikace se věnuje terminologii orální historie, jejímu zrodu a vývoji v českém prostředí i v mezinárodním kontextu, dále pak problematice paměti ve vztahu k orální historii. Praktičtěji zaměřená část se zabývá možnostmi a úskalími realizace orálněhistorického výzkumu, dále pak přináší přehled analytických přístupů, zamyšlení nad interpretačními možnostmi orálněhistorických rozhovorů a konečně jsou zde probírány také otázky etiky a legislativy jako nezbytné součásti orální historie.

VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2. vydání. Praha: Karolinum, 2015. 326 s. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2931-5.

Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Miroslav Vaněk

Pavel Mücke

Tematické weby

Košík