Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie

Miroslav Vaněk, Pavel Mücke, Hana Pelikánová

Kniha mapuje vznik orální historie, která se postupně rodila v prostředí severní Ameriky a západní Evropy po druhé světové válce, od okamžiku, kdy se kvůli pohnutým dějinným událostem 20. století postupně ukazovalo, že klasicky pojímané politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny států a populací (tzv. velké dějiny) nepostačují ke komplexnímu uchopení a porozumění spletitým lidským rozhodnutím, motivacím a osudům. Spolu se vznikem technických předpokladů to byl okamžik, v němž vznikla potřeba analyzovat dějiny prostřednictvím rozhovorů s jejími aktéry a přihlížet tak i k osobním svědectvím „z první ruky“. Kniha neposkytuje pouze detailní metodologický návod jak zaznamenat lidskou zkušenost a uchovat ji pro příští generace, ale zabývá se i otázkou interpretace specifických narativních pramenů. Dává také rámcový podnět ke klasifikaci historického rozhovoru, představuje jeho možnosti a limity a upozorňuje na řadu dílčích problémů spojených s orálněhistorickým výzkumem.

VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana. Naslouchat hlasům paměti: teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2007. 224 s. ISBN 978-80-7285-089-1.

Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Zavřít obsah publikace

Další publikace autorů

Miroslav Vaněk

Pavel Mücke

Hana Pelikánová

Tematické weby

Košík