Šest kapitol o disentu

Jiří Suk, Michal Kopeček, Kristina Andělová, Tomáš Vilímek, Tomáš Hermann, Tomáš Zahradníček

Monografie je věnována československému disentu v časech komunistického režimu, demokratické revoluce a liberální transformace.  Její tematický a obsahový rámec ohraničují mezníky „obnovení pořádku“ po srpnu 1968, vzniku Charty 77, pádu komunistického režimu v listopadu 1989 a manifestací občanského neklidu v letech 1999–2000. Jejím cílem je představit disent jako politický, kulturní a duchovní faktor působící až do našich dnů. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány disidentskému legalismu a zrodu právního odporu; politickým perspektivám socialistické opozice po sovětské okupaci; vlivu a rezonanci disidentských myšlenek v československé společnosti; svobodnému filosofickému myšlení v podmínkách vnější nesvobody; názorovému a politickému profilování disidentů po pádu komunistického režimu; možnostem a limitům morálního vzdoru vůči politice jako technologii moci v podmínkách komunistické diktatury i liberální demokracie. Autoři vycházejí z intelektuálních dějin a dějin politického myšlení, z kritických pohledů na pozdně moderní společnosti; využívají archivních pramenů a sociologických šetření. Vedle obecnějších, teoreticky zakotvených úvah nabízejí vhledy mikrohistorického a personalistického charakteru.

SUK, Jiří – KOPEČEK, Michal – ANDĚLOVÁ, Kristina – VILÍMEK, Tomáš – HERMANN, Tomáš – ZAHRADNÍČEK, Tomáš. Šest kapitol o disentu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2017. 305 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 51. ISBN 978-80-7285-208-6.

Šest kapitol o disentu

Hide the content

Obsah 1

Hide the content

Other publications by the author(s)

Jiří Suk

Michal Kopeček

Kristina Andělová

Tomáš Vilímek

Tomáš Hermann

Tomáš Zahradníček

Thematic webs

Basket